Výsledok hospodárenia Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2021

 

 Vážené spoločníčky –spoločníci .

Výbor PSU v Batizovciach Vám po prejednaní vo predkladá správu o výsledku hospodárenia PSU za rok 2021.

 

PSU hospodárilo v roku 2021 s majetkom ktorého stav na  konci obdobia bol následovný :

 

  Rok

2021

2020

2019

Majetok celkom

522 059,- €

450 105,- €

399 550,- €

Z toho neobežný majetok a v ňom :

153 964,- €

165 638,- €                                       

 

  dlhodobý hmotný majetok

150 645,-€                  

162 319,- €

 

   dlhodobý finančný  majetok

3 319,-€

3 319,- €                     

 

obežný majetok vo výške:

367 524,-€

283 862,- €

 

 

 

 

 

Pohľadávky:

 

 

 

Dlhodobé pohľadávky

neevidujeme

neevidujeme

neevidujeme

Krátkodobé pohľadávky : 

16 570,-€                      

19 431,- €                        

 

Pohľadávky z obchodného styku:

2 573,-€                      

17 683,- €                          

 

Ostatné pohľadávky voči spoločníkom .

1 320,-€                        

1 748,- €                           

 

Finančné účty spolu:

350 954,-€                    

264 431,- €                                     

227 798,-

-              Banky: spolu:

349 164,-€

259 867,- €                                    

227 483,-

               VUB - BU

243 554,73                    

154 266,-

121 890,-

               SLSP- TU

105 583,56                  

105 583,56                  

105 583,56                  

-           Pokladňa 

1790,20

4 564,-

315,-

 

 

 

 

Vlastné imanie a záväzky spolu

      522 059,-€                    

450 105,- €                    

339 550,-

Vlastné imanie

483 351,-€

414 947,- €

 

V tom zákonný rezervný fond

33 322,- €                     

33 322,- €  

 

Ostatné fondy zo zisku

55 548,- €

55 548,- €

 

Výsledok hospodárenia z minulých rokov

326 077,- €

312 412,- €

 

Výsledok hospodárenia  pred zdanením               po zdanení

  68 404,-€    65 405,-€

13 665,-€

 

Záväzky

11 923,- €

34 828,-€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosiahnuté výnosy z hospodárskej činnosti

105 066,-€            

99 227,-€         

40 255,- €                                                              

V tom: -Tržby z predaja tovaru

2 102,-€                    

10 337,- €                                    

22 222,-€  

             -Tržby z predaja služieb

77 813,-€                  

83     06,- €                      

10 657,-€

Zásoby

    -------------

     --------------

 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

25 151,-€                     

4 412,- €                             

 

V tom: -Dotácia zo ŠR – PPA

-          Náhrada za obmedzenie hosp. Náhrada za škody

-          Štátna pomoc ŠOP

3 033,-€

1 300,-€

30,-€

20 787,-€

3 033,-€

1 300,-€

30,-€

 

 

Tržby z predaja majetku

    ------------

572,-€                                       

 

Náklady na hospodársku činnosť

76 227,-€

85 207,-€

 

V tom: - spotreba materiálu a   energii 

13 074,-€                         

6 280,-€                         

 

             - služby 

37 397,-€                       

16 678,-€                       

 

             - osobné náklady

28 637,-€                        

21 715,-€                       

 

                    -Z toho soc. poistenie

5 000,-€                          

3 676,-€                        

 

            -dane a poplatky

3 796,-€                          

2 306,-€                        

 

            -odpisy a opravné položky

11 673,-€                        

                  10 840,-€                                                                

 

     - Ostatné náklady na hosp. činnosť

18 350,-€                            

       27 707,-€    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hospodárenia z hospodár skej činnosti

28 839,-€         

         14 020,-         

- 20 495,-€ 

-              Pridaná hodnota

29 444,-€                     

      71 285,- €                   

 

-              Výnosy z finančnej činnosti

40 000-€                           

11,-                         

Pozemok štrkopiesky?

-              Náklady na fin. činnosť ......

446,-€                          

364,- €                        

 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti   

39 565,€                   

353,- €                             

 

 

 

 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    

68 404,-€    

13 667,-€     

- 20 893,-€         

Daň z príjmu :

2 999,- €

 

 

Výsledok hospodárenia po zdanení

65 405,-€    

13 665,-€    

- 20 893,-€         

Výsledok hospodárenia za rok 2021 :

65 405,- €

 

 

Daňová povinnosť

2 999,-€                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2021 výbor hodnotí ak úspešný vďaka vykonaniu viacerých činností a prác v lese pri  plnení úloh vyplývajúcich z plánu starostlivosti o lesyl ... vo vlastnej réžii ale hlavne získaním prostriedkov z uloženia  vyťaženeho podkladu z rekonštrukcie a prestavby železničnej trate od SŽ... tktiež z predaja pozemku Štrkopiesky -