S P R Á V A

 

o činnosti Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2021

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážení členovia urbáru,

 

Činnosť Pozemkového spoločenstva v sledovanom období riadil šesťčlenný výbor, ktorý sa na svojich zasadnutiach schádzal podľa možnosti, ako mu to dovoľovala stále pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia na Slovensku zapríčinená novým koronavírusom a následnými opatreniami prijatými vládou Slovenskej republiky.

 

     V roku 2021 sa výbor prvý krát zišiel v mesiaci februári, kde skontroloval uznesenia prijaté na poslednej výborovej schôdzi a konštatoval, že tieto boli splnené. Na tomto zasadnutí predseda urbáru oboznámil výbor s úhradou 663,88 € banskému úradu za využívanie dobývacieho priestoru Batizovce I. Výbor sa oboznámil  s možnosťou predaja pozemku vo vlastníctve Štrkopieskov v k.ú. St. Smokovec, za predaj  hlasovalo 6 spoločníkov spoločnosti . Ďalej výbor bol informovaný o zaslatí karty podielnika notárovi v rámci prejednania dedičstva po M. Kováčovej. Bola  zaplatená vyrubená dane obci Batizovce na základe daňového priznania za roky 2017 – 2019.

 Pre rímsko-katolícku cirkev bol opätovne vystavený doklad za nezaplatenie neodpracovaných brigád za obdobie r. 2018 – 2019 a táto platba bola RK cirkvou aj následne realizovaná.

 Výbor prejednal žiadosť p. Janky Kozmelovej o prenájom urbárskych pozemkov na výstavbu chaty, ktorú zamietol.

 Na základe listu od PSU Gerlachov, v ktorom sa sťažovali na hrubé porušenie zmluvy ohľadom poľovníctva v Poľovníckej spoločnosti Gerlach Batizovce, člen výboru p.  Šoltýs uviedol, že poľovnícka spoločnosť na ich sťažnosť odpovedalo svojim samostatným listom. Jednalo sa o nesprávne pochopenie práv a povinností zmluvných strán.

 Na výbore bolo konštatované, že bola zaslaná správa o banskej činnosti v lokalite Batizovce I na banský úrad a to v rámci každoročného hlásenia.

Všetky zmeny vo vlastníckych vzťahov po nebohých členoch PSU za rok 2020, ktoré prešli dedičným konaním, boli zaregistrované v katastri.

Výbor sa tiež zaoberal vypracovaním zmeny projektu pre ŠOP v Banskej Bystrici a v súčasnosti sa čaká na schválenie Ministerstva životného prostredia a z toho vyplynie následný  posun plánovaných prác v pôvodnom projekte.

 Na základe znaleckého posudku bol na OcÚ Batizovce zaslaný podklad pre výpočet dane za lesy pre rok 2021 a táto záležitosť bola v priebehu roka doriešená.

 Výbor prerokoval predbežný hospodársky výsledok za rok 2020 a  rozhodol, že navrhneme odložiť podanie daňového priznania. V prípade kladného hospodárskeho výsledku bude potrebné použiť finančné prostriedky v roku 2021 na rekonštrukciu kúrenia v budove PSU, doplnenie zariadenia ubytovne, vybudovanie skladu na drevo pri urbárskej chate ako aj navýšenie prác na pestovateľskú činnosť v roku 2021.

 Čo sa týka prác v lese, v roku 2020 sa urobilo málo prerezávok – cca 3 ha – nepodarilo sa nájsť vhodných pracovníkov – pilčíkov, ktorí by požadované práce mohli odborne realizovať; musí sa to urobiť v rámci projektu ŠOP v roku 2021 .

Výbor sa dohodol na zvolaní VZ urbáru na deň 25.4.2021, ale nevedelo sa, či sa VZ uskutoční,

 

 

 

-           2    -

 

vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu.  Členov PSU budeme včas vhodným a dostupným spôsobom  informovať.

Výbor s rozhodol, že na základe protiepidemiologických opatrení je potrebné dezinfikovať kanceláriu a ubytovacie priestory v budove PSU a z uvedeného dôvodu schválil zakúpenie germicídneho dezinfekčného žiariča.

            Na svojom marcovom zasadnutí výbor prejednal výsledky tematickej kontroly okresných hasičov, pri ktorej boli zistené dve menšie závady a tieto boli následne odstránené.

 Od pána Veštura z Podskalky sme dostali oznámenie, že na našich parcelách, ktoré sú v susedstve s jeho pozemkom sú staré vŕby ktoré ohrozujú jeho majetok a to na parcele č. 1367/4. Výbor  navrhol, aby si sám zabezpečil výrub týchto stromov, urbár zaplatí plošinu a drevo si môže ponechať.

 V ďalšom bode výbor sa zaoberal účtovnou závierkou za rok 2020, v ktorej bola po zohľadnení príjmov a výdavkov za rok 2020 zaúčtovaná rezerva na pestovnú a inú lesnícku činnosť – hospodársky výsledok bol dosiahnutý vo výške plus 13 665,16 € a po vypracovaní daňového priznania bola vykázaná nulová daň z príjmu. Podanie daňového priznania bolo presunuté v rámci zákona na mesiac jún. Výbor takto upravenú účtovnú závierku schválil.

Čo sa týka navážania zeminy z rekonštrukcie železníc na naše pozemky na Štrkopieskoch, výbor bol oboznámený s tým, že za mesiac marec bolo navezených 20 000 ton.

 Po dlhšom čase sa urbáru podarilo zmluvne zabezpečiť firmu Simles, ktorá realizovala prerezávku v lokalite Lazina, s prácou jej pracovníkov sme spokojní, majú urobiť celkom 40 ha.

 Na základe nezlepšujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku sa výbor rozhodol, že VZ plánované na deň 25.4.2021 sa neuskutoční a budúci možný termín budeme navrhovať v závislosti na aktuálnej koronavírusovej situácii na Slovensku. Z vyššie uvedených skutočností výbor rozhodol aj o tom, že brigády našich podielnikov na rok 2021 sa rušia a takisto nebude potrebné za neodpracované brigády platiť.

 V závere výbor prerokoval návrh Ing. Jána Hudáka na vykonanie brigády pri uprataní okolia urbárskej budovy a zamedzenie prístupu cudzích osôb na náš pozemok smerom ku potoku , oplotením areálu vrátane garáže. Tento návrh sa predpokladá uskutočniť v nasledujúcom vhodnom  období.

            Na aprílovom zasadnutí sa výbor zaoberal plnením uznesení z poslednej výborovej schôdze, kde konštatoval, že prijaté uznesenia  sú v plnení a uznesenie týkajúce sa účtovnej závierky bude, po prerokovaní na aktuálnej výborovej schôdzi, prijaté v definitívnom znení. Z uvedeného vyplýva, že účtovná závierka ako aj hospodársky výsledok urbáru za rok 2020 bol konzultovaný medzi účtovníčkou, podpredsedom Ing. Jánom Hudákom a Dozornou radou a táto bola definitívne potvrdená a predložená na schválenie výboru. V tomto zmysle bolo aj prijaté uznesenie, že výbor účtovnú závierku po splnení vyššie uvedeného definitívne schvaľuje, ako aj hospodársky výsledok vo výške 13 665,-€, ktorý je zároveň aj po zdanení a daňová povinnosť po umorení straty z predchádzajúceho obdobia je nulová.

 Výbor ďalej prejednal práce slovenských telekomunikácii v urbárskych priestoroch  - montáž optického kábla a nakoľko už nie je možné tento zapojiť na jestvujúce staré televízory, je potrebné zakúpiť nové, s čím výbor súhlasil. Jednalo sa o sedem prijímačov, na zabezpečenie ktorých by boli náklady vo výške cca 2 000,- €. Taktiež bol zakúpený nový stolový počítač do kancelárie a notbook pre účtovníčku.

 Predsedníčka Dozornej rady A. Durányová predniesla výboru správu zo zasadnutia Dozornej rady, v ktorej okrem iného členovia rady odporučili:

 - preveriť skutkový stav všetkých, doteraz neodpracovaných brigád podielnikov a následne navrhnúť zrušenie brigád na VZ pre nasledujúce roky

-   navrhli zvýšenie odmeny urbárskej účtovníčke,

-  vykonali inventúru majetku, doplnili do zoznamov nový majetok a dali návrh na vyradenie

nepotrebného majetku.

 

-           3    -

Na základe uvedeného výbor uložil predsedovi a podpredsedovi urbáru pripraviť návrh na úpravu odmien členom výboru, predsedovi, členom dozornej rady a účtovníčke do najbližšej výborovej schôdze s platnosťou od 1.5.2021.

 Nakoľko sa výbor nedávno zaoberal možnosťou znovu otvoriť exekúcie majetku p. Svitanu – firma Tatracrystal, na tomto zasadnutí výbor uložil predsedovi a podpredsedovi urbáru dohodnúť stretnutie s JUDr. Kešelákom, za účelom zistenia možnosti obnovenia exekúcie na túto firmu.

 V rámci 5. stupňa ochrany kde je zaradená lokalita Mraznica, bola pripravená žiadosť o dotáciu z PPA, taktiež sa vybavuje ďalší projekt – dotácie z PPA lokalitu na Biskupské.

V rámci došlej pošty výbor prejednal pripomienky a otázky Ing. Miroslava Šerfela ohľadom urbárskej zmluvy a predseda mu odpovedal v tom zmysle, že zmena a doplnenie tejto zmluvy podľa požiadaviek OÚ v Poprade, lesný odbor, im boli zaslané a návrh bude predložený na schválenie na najbližšom VZ.

Predstavitelia  PSU Gerlachov prišli s iniciatívou na rozdelenie poľovného revíru podľa majetkových hraníc.  Predseda poľovníckej spoločnosti, p. Šoltýs, vysvetlil výboru riešenie ohľadom rozdelenia poľovného revíru s Gerlachovom, problém je v tom, že na jeden revír treba 2 000 ha plochy, čo vlastníci z Gerlachova nespĺňajú. Bolo by  potrebné vzdanie sa plochy z batizovskej strany pre Gerlachov o rozlohe cca 350 ha. Náš urbár do toho zasahovať nebude, nech si to poľovníci vyriešia sami medzi sebou.

 Boli prejednané preberacie protokoly na práce v lese – projekt ŠOP – potvrdenie o vykonaní práce podľa porastov, prerezávky sú ukončené, boli zaslané faktúry do Banskej Bystrice.

 

            Májové zasadnutie výboru sa konalo dňa 27.5.2021, na ktorom v prvom rade výbor prejednal plnenie uznesení a konštatoval, že uznesenie č. 1 je v plnení a uznesenia č. 2 a 3 sú splnené.

 Výbor sa ďalej zaoberal návrhom Ministerstva pôdohospodárstva na varianty ohľadom práce a odmeňovania lesných hospodárov, náš urbár podporí variantu č. 6, to znamená odborná činnosť lesného hospodára bude tak ako doposiaľ, ale LH by bol štátny zamestnanec a platil by ho štát.

 Pán Veštur podal na urbár žiadosť o prenájom časti urbárskeho pozemku, cca 20 m2, v k.ú. Svit, Podskalka, na parcele LV č. 2209 za účelom výstavby objektu na chov holubov, bez pevného základu. Výbor túto žiadosť zamietol a odporučil p. Vešturovi, aby si holubník postavil na svojom pozemku.

 Pani Majkutová podala žiadosť na urbár o povolenie zápisu vecného bremena na právo prechodu cez urbársky pozemok na parcele LV č. 2403 a výbor nesúhlasí s vydaním takéhoto povolenia.

 

Predseda urbáru oboznámil výbor s tým, že v stanovenom termíne bola podaná žiadosť

na PPA ohľadom dotácie na Mraznicu za rok 2021 a boli tiež zakúpené a inštalované nové televízory v urbárskej budove.

 Výbor odsúhlasil žiadosť poľovníckej spoločnosti o poskytnutie drevnej hmoty na výstavbu dvoch posedov v lokalite Mitlmbiarg a Vaisnuber.

 Predseda urbáru tiež informoval členov výboru o zasadnutí VZ Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce, na ktorom sa formou per-rolam t.j. korešpondenčné hlasovanie, odsúhlasila uzávierka za rok 2020, bol predaný pozemok v St. Smokovci a bol podaný návrh na prerozdelenie financií z predaja. Rímsko-katolícka cirkev v St. Smokovci má záujem o odkúpenie zostávajúcich cca 340 m2 uvedeného pozemku.

 Čo sa týka navážky výkopovej zeminy z rekonštrukcie železníc, v čase od 20.4.21 do 20.5.21 bolo na Štrkopiesky uložené 17 651,46 tony tejto zeminy.

Predseda urbáru oboznámil výbor s prácami v lese a konštatoval, že bolo dohodnuté postavenie drevárne pri urbárskej chate, ktorá sme realizovali svojpomocne, pod odborným vedením Rudolfa Knut s ktorým bola uzatvorená dohoda o vykonaní prác.

 Prerezávky sa ukončili, bol naplnený plán prerezávok, boli prečistené odrážky na lesných cestách

 

 

-          4   --

 

 

po intenzívnych dažďoch.

 V bode rôzne Ing. Ján Hudák informoval výbor, že ho oslovila p. Fedáková za účelom žiadosti o umiestnenie pojazdného včelína na urbárskych pozemkoch a výbor jej odporučil, nech predloží písomnú žiadosť.

 Predseda urbáru uviedol, že v lokalite Podskalka sa nachádzajú pozostatky včelína – maringotka –

je však problém zistiť čie to je a následne vyzvať majiteľa na odstránenie uvedených nedostatkov.

 

 Na základe uznesenie  z aprílovej výborovej schôdze výbor schválil návrh úpravy odmien členom výboru, Dozornej rady a účtovníčke urbáru nasledovne:

 

predseda                                             plus 110,- € mesačne

účtovníčka                                          plus   80,- € mesačne

podpredseda                                 paušál na 70,- € mesačne

tajomník, zapisovateľ                  paušál na 70,- € mesačne

členovia výboru a DR                 5,- € za odpracovanú hodinu, t.j. zasadnutia, brigády a pod.

 

Dňa 28.5.2021 bola vykonaná kontrola prác na porastoch v lese ŠOP-kou a to za roky 2020 a 2021 pracovníkom ŠOP Ing. Golianom, ktorá prebehla v poriadku a bez navrhnutých opatrení. Je predpoklad, že v auguste 2021 by mohli byť uvoľnené platby za prevedené práce v roku 2020 a v 1. polroku 2021 a zálohové platby na práce, ktoré sú plánované v 2. polroku 2021.

 

Ďalšie zasadnutie výboru sa konalo až v mesiaci auguste, na ktorom výbor konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí výboru boli splnené. V rámci došlej pošty výbor obdržal oznámenie exekútora JUDr. Kešeláka, že ohľadom exekúcie firmy Tatracrystal bolo zistené, že táto bola vymazaná z obchodného registra, takže dlžná položka z roku 2006 už nie je vymožiteľná.

 Na základe žiadosti bolo povolené umiestnenie tábora slovenských skautov v lokalite za Humbjargom a bolo konštatované, že akcia prebehla v poriadku a bez závad.

 

 Na základe zverejneného projektu  PPA  -  mimo produkčné funkcie lesa - bola zaslaná príslušná žiadosť, s kompletnou dokumentáciou, na PPA v Bratislave.

 Žiadosť  o sponzorské pre CSS Batizovce nebola schválená.

 Bola schválená každoročná žiadosť o vstup do lesa na Biskupskom pre cyklistickú akciu Horal.

 

Ďalej bolo konštatované, že navážka výkopovej zeminy zo železníc prebieha aj naďalej, ale už v menšom rozsahu ako to bolo doposiaľ.

 Práce na  drevárni pri urbárskej chate prebiehajú podľa plánu.

 V bode rôzne predseda urbáru informoval výbor, že rokujeme s OcÚ Batizovce ohľadom dane z nehnuteľnosti pre náš urbár, tak aby bola čo najoptimálnejšia.

 Dozorná rada informovala o podnete od p. Lazorčáka, kde menovaný nesúhlasil so spôsobom ako výbor navrhol navýšenie odmien členom výboru a DR, keď bol podľa jeho názoru porušený zákon o pozemkových spoločenstvách. Dozorná rada sa s týmto bude zaoberať a so stanoviskom oboznámi výbor a následne bude informovať p. Lazorčáka.

 Výbor sa dohodol, že výjazdové zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 10.9.2021.

 

            V mesiaci septembri sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie výboru na urbárskej chate v rámci ktorého  boli členovi výboru a DR oboznámení so situáciou v lese t.j. s prácami spojenými s udržiavaním lesa (vyžínanie, prerezávky, ťažba úžitkového a palivového dreva, brigádnické

 

 

 

-- 5 --

 

hodiny), o ktorých informoval lesný hospodár p. Ivan, bolo konštatované, že brigády v urbárskom lese boli pre rok 2021 zrušené. V priebehu výjazdového zasadnutia členovia výboru, DR a lesný hospodár zabezpečili narezanie palivového dreva ku chate pre užívateľov chaty, upratali okolie chaty, vyčistili studničku pri jame na uskladňovanie stromčekov, opravili lavičky pri ohnisku, upravili okolie živého plota pri chate a upratali vnútrajšok chaty. Členovia výboru a DR konštatovali, že chata je v dobrom stave, je však potrebné doplniť výbavu chaty a to najmä poháre, príbory, taniere, misky a iný riad, ktorý doposiaľ nebol doplnený.

 

Na októbrovom zasadnutí výbor prejednal žiadosť o predĺženie vykonávania banskej činnosti na Štrkopieskoch – Batizovce 1 – v rámci navážky zeminy zo železníc, nakoľko sa končí obdobie na povolenie tejto činnosti. Toto povolenie bolo schválené do roku 2023.

V rámci projektu ŠOP bola uskutočnená kontrola vykonaných prác  - prerezávky  -  pracovníkmi ŠOP Ing. Cellerom a Ing. Goliánom, z ktorej bola vypracovaná záverečná správa.

 Požiadali sme o presun časti prostriedkov z roku 2021 na rok 2022 – oplôtky v rozmere 15x15 metrov sa postavia v r. 2021 a následná výsadba sadeníc do oplôtkov v jarných mesiacoch r. 2022.

 Na základe zistenia krádeže urbárskeho dreva v lokalite Velše v množstve 6 m3 bola táto nahlásená na políciu a je to v riešení.

  Žiadosť o podporu z PPA v lesnom hospodárstve na mimo produkčné funkcie lesa bola odsúhlasená, zmluva bola podpísaná a je uvedená v zozname zmlúv PPA a peniaze by mali prísť do konca mesiaca novembra.

 Predsedníčka Dozornej rady predniesla správu o jej činnosti z posledného zasadnutia.

 V období mesiaca október 21 sa znižovali množstvá navážanej zeminy z rekonštrukcie železníc, zvyšovanie objemov navážky sa očakáva v jarných  mesiacoch roka 2022.

 Predseda urbáru oboznámil výbor s pokračovaním prác v lese, kde sa vykonáva najmä ochrana stromčekov náterom proti ohryzovaniu zverou, uviedol, že pani Slezáková sa odsťahovala z prenajatého priestoru nad garážou , na základe dohody o ukončení nájmu k 1.10.2021.

 Ing. Miroslav Šerfel požiadal o vysvetlenie, ako je to s členstvom Ing. Michala Gašpera, ako nadobudol podiel, či predložil urbáru oznámenie o nadobudnutí podielu. Predseda vysvetlil, že podiel mu daroval brat Ing. Ján Gašper na základe darovacej zmluvy od blízkeho príbuzného a má to zapísané na liste vlastníctva na katastri v Poprade.

            Novembrové zasadnutie výboru sa konalo dňa 29.11.2021, na ktorom predseda urbáru informoval členov výboru s vydaním rozhodnutia Banského úradu v Košiciach o predĺžení doby platnosti povolenia na navážku výkopovej zeminy z rekonštrukcie železníc – lokalita Batizovce 1-

a to do konca roka 2023.

Ochranári v zastúpení Ing. Cellerom požiadali o súhlas na vykonanie obnovných opatrení na chránenom území NPR Mraznica a bolo im vydané súhlasné stanovisko.

Vzhľadom na to, že firma Slovak energy skrachovala, prechádzame na SPP, ktorý nám vypočítal zálohovú platbu na mesiac asi tri krát viac ako bolo doteraz, s čím urbár nesúhlasil a požiadal SPP o vysvetlenie a budeme podrobne sledovať spotrebu plynu.

 Práce na projekte v rámci SPP za rok 2021 sú ukončené a boli vypracované preberacie protokoly – v decembri budú v spolupráci s účtovníčkou zaslané účtovné podklady pre ukončenie roku 2021. Bol pripravený plán činnosti pre rok 2022 na projekte ŠOP, odsúhlasený bude v mesiaci december 2021 a to podpísaním dodatku  č. 3 ku zmluve so ŠOP.

 Čo sa týka navážky zeminy zo železníc, množstvo navážaného materiálu sa znižuje, práce spojené s touto činnosťou budú prerušené od 1.12.2021 na obdobie zimných mesiacov.

Výbor tiež prejednal návrh zmien v Spoločenskej zmluve PSU v Batizovciach, ktorý predloží na odsúhlasenie na najbližšom VZ. Tento návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

 

 

 

--  6  --

 

 

Výbor ďalej prejednal návrh odmien členom výboru a DR a prijal uznesenie, že na základe zhodnotenia rozsahu a kvality vykonaných prác v roku 2021 boli navrhnuté  odmeny členom výboru a Dozornej rady za rok 2021 sumárne - 1 690,- € netto.

 Pokračovali aj práce v lese a to na ochrane mladých lesných kultúr ochranným náterom terminálov prostriedkom CERVAKOL, na čo čiastočne finančne prispela poľovnícka spoločnosť ako náhradu za neodpracované dobrovoľné brigády.

            Na decembrovom zasadnutí sa uskutočnilo malé koncoročné posedenie členov výboru a DR, kde  predseda urbáru poďakoval členom výboru a Dozornej rady za vykonanú prácu v roku 2021 a poprial im najmä veľa zdravia a úspechov v ďalšej práci pre rozvoj nášho pozemkového spoločenstva.