Správa Dozornej rady Pozemkového spoločenstva

                                urbarialistov Batizovce za rok 2021.

 

 

        Dozorná rada Pozemkového spoločenstva urbarialistov sa v rámci pandemických opatrení v roku 2021 zišla na dvoch riadnych  zasadnutiach, na ktorých skontrolovala stav hospodárenia spoločenstva podľa príslušného časového obdobia a jednom mimoriadnom zasadnutí, na ktorom bol prerokovaný podnet p. Lazorčáka a p. Krulovej k Uzneseniu č.1 zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného

dňa 27. 5. 2021 ohľadne návrhu úpravy odmien členom výboru a Dozornej rady.

Pri kontrolách hospodárenia spoločenstva boli prekontrolované všetky príjmové a výdavkové doklady,

v celkovom počte 243 ks, výpisy z peňažných ústavov ako aj príslušné faktúry. Všetky doklady sú riadne očíslované, podpísané predsedom spoločenstva a zhodujú sa so záznamom v účtovnom denníku. 

Účtovný stav súhlasí so skutočnosťou a o celej finančnej situácií je vedený účtovný denník.

Dozorná rada vykonala revíziu jázd a spotrebu PHM na osobnom automobile LADA-NIVA. Jazdy sú evidované a schváľované zodpovedným pracovníkom.Spotreba je v ramci stanovených noriem.

       Na mimoriadnom zasadnutí dňa 25. 8. 2021 DR preskúmala podnet p. Lazorčáka a p. Krulovej

a prijala nasledovné stanovisko:
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 24.3.2019 schválilo bez pripomienok Zmluvu

o pozemkovom spoločenstve Batizovce a tým určilo odmenu členom výboru a členom DR

v rozsahu podľa čl. VII. bod 10 a čl. VIII. bod 14 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve

Batizovce, t.z. „Členovia výboru majú nárok na odmenu, vo výške jeden a pol násobku priemernej minimálnej hodinovej mzdy stanovenej na príslušný kalendárny rok“.

Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2021 sú podľa § 9b zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov ustanovené na rok 2021 nasledovne:

- mesačná minimálna mzda v sume 623 eur

- hodinová minimálna mzda vo výške 3,580 eur

 čo pri jeden a pol násobku hodinovej minimálnej mzdy predstavuje sumu 5,37 eur.

Návrh úpravy odmien členom výboru a Dozornej rady vo výške 5,- €/hod. je v súlade so schválenou Zmluvou o pozemkovom spoločenstve Batizovce (uvedené vyššie).

Vzhľadom k tomu, že uznesením vlády SR č. 111 zo dňa 11.3.2020 vyhlásila vláda podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov od 12. marca 2020  mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky, ktorá zostáva v platnosti aj v priebehu roka 2021 a na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (obmedzený počet účastníkov z kapacity priestoru na sedenie), rozhodol výbor PSU Batizovce o zaslaní oznámenia na Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor o zrušení konania VZ v roku 2021 z vyššie uvedeného dôvodu.

Bola zvolaná mimoriadna výborová schôdza PSU Batizovce, v zmysle § 32b zákona č. 97/2013 Z.z.  o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, na ktorej bola  odsúhlasená účtovná závierka PSU za rok 2020, výsledok hospodárenia, správa o činnosti výboru a dozornej rady PSU Batizovce za rok 2020.Uvedené dokumenty boli zaslané na Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor.

Bola vykonaná kontrola plnenia uznesení prijatých na výborových schôdzach a pri kontrole bolo konštatované, že v roku 2021 bolo prijatých 9 uznesení,  ktoré boli splnené.

Na poslednom zasadnutí VZ dňa 24.3.2019 boli prijaté 3 uznesenia, z ktorých dva boli splnené a jedno sa trvalé zabezpečuje.

 

 

Dozorná rada sa pri svojej činnosti zaoberala aj opatreniami prijatými výborom na zabezpečenie a zlepšenie činnosti PSU:

- zapojenie PSU Batizovce do projektu ŠOP SR-Z131/2020 „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území“ a v roku 2021 boli

zrealizované práce v sume  20 787,-  €  

- zapojenie PSU Batizovce do výzvy PPA č.45/PRV/2020 „Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov“, bola podpísaná zmluva č. 86525-2021/710 na realizáciu prác  v celkovej sume  23 389,75 €       

- dotáciou PPA žiadosť č. 8330008005 - Podpora na lesné pozemky na územia európskeho významu v piatom stupni ochrany (Mraznica), prijatá platba v roku 2021 - 3 033,65 €.

- návrhom výboru na riešenie brigádnickej činnosti členov PSU

- uskladnením odpadovej zeminy (kategória ostatný odpad) z rekonštrukcie železničnej trate ŽSR na pozemky PSU, kde bola ukončená ťažobná činnosť a je potrebná rekultivácia pozemkov. Príjem za uloženie odpadu predstavuje v roku 2021 sumu 63 336,- € a celkové tržby za uskladnenie odpadovej zeminy v rokoch 2020 a 2021 predstavujú sumu 135 117,- €.

    DR vyzdvihuje aktivitu výboru pri hľadaní možností získať finančné prostriedky pre naše PSU a tým zabezpečiť plnenie opatrení Lesného hospodárskeho plánu, ako aj  pre zamedzenie dosahovania záporného hospodárskeho výsledku. 

       DR vykonala inventarizáciu majetku PSU .

      Celková hodnota krátkodobého a dlhodobého majetku spoločenstva k 31. 12. 2021 je        nasledovná:

 

- krátkodobý majetok …..................           23 179,- €

- dlhodobý majetok    ….................          283 428,- 

-

 

 

                 Výsledok hospodárenia PSU Batizovce  za rok 2021

 

 

 

   Výsledok hospodárenia z rok 2021.......................      65 404,67 eur

             

                             

Návrh opatrení Dozornej rady:

 

1.      Na zasadnutie VZ PSU Batizovce pripraviť návrh výboru na riešenie brigádnickej činnosti členov PSU a predložiť ho na pripomienkovanie a schválenie.

 

 

   Batizovce, 15.5.2022                     Dozorná rada

                          

                                                                 Durányová Anna..................................

 

                                                          Ing. Serfel Miroslav.....................................

 

                                                          Ing. Hric  Rudolf..........................................