Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 10.5.2022 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Príprava VZ – 15.5.2022

  6. Práce v lese

  7. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenie bolo splnené – dohodnutá suma za odpredaj dreva p. Jančuškom bola zaplatená na náš účet.

 

3. Došlá pošta:

 

        ozvali sa dedičia – dcéry – po nebohom J. Lazorčákovi a zaslali príslušné dokumenty – notársku zápisnicu, chceli odpovede na otázky ohľadom členstva v urbáre, predseda im zaslal odpoveď, treba ešte podpísať prístúpenie k zmluve s PSU. Budeme to riešiť po VZ.

        p. Spusta – žiadosť o vysporiadanie pozemku v Podskalke – MVE – má doniesť podklady ako sa to má riešiť cez kataster, je to stará, nedoriešená vec z roku 1997.

        bol podaný návrh  projekt na Mraznicu, program NATURA 2000

        pripravuje sa nový  projekt na mimo produkčné funkcie lesa na LHC Vysoké Tatry, nevieme aká bude realita, je to podmienené vykonaním prerezávky a prebierky v uvedenom poraste LHC a následným schválením Lesným úradom v Poprade, termín podania projektu je 08.06.2022

 

4. Príprava VZ:

 

        na našu internetovú stránku uverejniť oficiálne účtovné doklady- účtovnú závierku za rok 2021, ako verejne prístupný dokument

        orgány na VZ budú navrhnuté  podľa pripraveného návrhu  z poslednej výborovej schôdze

        problémom zstávajú podielnici a ich  hlasy, ktorých adresy pobytu sú neznáme, napr. bezdomovci a pod.

        riešil sa návrh na vyplatenie príspevku vo výške 5,- € pre člena PSU za účasť na VZ. Výbor odsúhlasil vyplatenie uvedeného príspevku

 

Uznesenie č. 1: Výbor odsúhlasil vyplatenie príspevku vo výške 5,- € pre člena urbáru za účasť na

                          VZ dňa 15.5.2022.

--2--

 

 

 

5. Práce v lese – pokračuje sa v prerezávkach a prebieha aj zalesňovanie.

 

6. Rôzne:

 

        z SPP je vybavená objednávka v hodnote 4 520,- € na zalesňovanie, náklady preplatí SPP

        Ing. Ján Hudák sa pýtal ako to je s cyklo chodníkom, ktorý je trasovaný aj cez na urbárske pozemky, či sa niekto pýtal a kto na to dal súhlas

        predseda uviedol, že ešte skôr sa s ním rozprával starosta našej obce o tomto chodníku , je to záležitosť ešte z predchádzajúceho obdobia minulých rokov, ale potom sa určitý čas  nič nedialo a teraz sa začali práce a vyrovnávajú sa terénne nerovnosti chodníka na našej aj  gerlachovskej strane smerom k našej chate, pričom došlo aj čiastočnému poškodeniu lesnej cesty vedúcej ku našej chate. Po jednaní a dohode so starostom obce JUDr. Bodnárom, bolo prisľúbené, že všetky nedostatky, ktoré vznikli , budú odstránené do termínu ukončenia prác na chodníku, po prebratí prác bude spísaný preberací protokol.

 

Uznesenie č. 2:  Výbor PSU v Batizovciach ukladá predsedovi, dôkladne sa venovať uvedenému problému úpravy chodníka, ktorý čiastočne prechádza aj cez urbáske pozemky a dbať na odstránenie všetkých zistených nedostatkov, ktoré vznikli pri jeho realizácii.

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník