Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 21.4.2022 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Účtovná uzávierka – vysporiadanie hospodárskeho výsledku

  5. Príprava VZ – 15.5.2022

  6. Práce v lese

  7. Rôzne

 

 

1.      Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.,

2.       

 

2. Uznesenia boli splnené – niektoré pozvánky sa vracajú so splnomocnením pre výbor

        pani D. Polohová mala pripomienky k fondom SLSP, kde boli uložené niektoré naše finančné prostriedky

 

 

3. Došlá pošta:

 

        SLSP – požiadavka na stanovisko k fondom SLSP, v súvislosti s dotazom p. Polohovej

        prišla platba za Mraznicu – Natura 2000 -  za rok 2021 – 3 034,71 €

        nová žiadosť za rok 2022 o dotáciu za Mraznicu -  Natura 2000-  – do 15.5.2022

        dedičstvo po p. Lazorčákovi – zdedili dcéry

        dedičstvo po p. Tejbusovej – dedí vnuk

         

 

4. Účtovná uzávierka  za rok 2021:

 

        informoval Ing. Ján Hudák podľa jednotlivých účtov a postupností s porovnaním súčasného stavu oproti predchádzajúcemu obdobiu

        účtovná uzávierka za rok 2021 je zverejnená na webovej stránke Daňového úradu – finančné spravodajstvo, FINSTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Príprava VZ:

 

     Výbor navrhol nasledovné orgány na VZ:  predseda VZ – Ing. Jozef Hudák, CSc.

                                                                          správa o činností – Ing. Jozef Hudák, CSc.

                                                                          zapisovateľ – Milan Pajerchin

 

                                                                          overovateľ zápisnice – Michal Riša

                                                                                                                 Zuzana Voščeková

 

                                                                           mandátová komisia – Samuel Štefko, Pavol Šoltýs,

                                                                                                              Ing. Miroslav Šerfel, Miroslav

                                                                                                              Riša

                                                                           návrhová komisia – Ing. Bohuslav Pisár, MUDr.

                                                                                                           Miroslav Hudák, Ladislav

                                                                                                            Bučko

 

6. Práce v lese:

 

        pokračuje sa v prerezávkach( mimo projektu ŠOP) v Barnejgu – práce budú financované z dotácie PPA - program mimoprodukčné funkcie lesa

        pripravuje sa zalesňovanie v rámci projektu ŠOP – cca 10 000 ks stromkov

        v rámci ŠOP bude súbežne prebiehať stavba oplotkov – cca 360 bm

 

7. Rôzne:

 

        podklady pre dotácie na rok 2022 pre  Mraznicu – Natura 2000 -  sú pripravené

         nový projekt v rámci ŠOP na stojace stromy – vzhľadom k tomu, že sa jedná minimálny finančný prínos pre naše spoločenstvo a komplikovanú technicko – administratívnu agendu (podrobná evidencia jednotlivých lokalít a konkrétnych stojacích stromov), výbor nedoporučuje zapojiť sa do projektu

        p. Jančuška – záujem o vyťažené drevo, výbor doporučil jednať a dohodnúť cenové podmienky

 

 

Uznesenie č. 1:

 Výbor odsúhlasil predaj úžitkového dreva pre p. Jančušku, firma TIM BER HOUSE      v množstve 51 m3 v cene 91,- € za m3.  

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník