Z á p i s n i c a

 

 

z mimoriadneho zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 17.3.2022

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

 

Program: Zrušenie termínovaného vkladu v SLSP a jeho reinvestovanie do podielových fondov

 

 

            Predseda PSU informoval členov výboru o možnosti zmeny termínovaného vkladu urbáru v SLSP na iný finančný výnos t.j. dlhopisový alebo podielový fond, to znamená vykonať jeho reinvestovanie. Na základe uvedeného výbor prijal nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 1: Výbor PSU v Batizovciach schvaľuje zrušenie termínovaného vkladu v SLSP         a jeho následnú reinvestíciu do podielových fondov v členení:

 

-         do fondu ERSTE Realitná Renta                              50 %

-         do fondu zodpovedného investovania AM SLSP     50 %

 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

 

 

 

 

Zapísal : Milan Pajerchin , zapisovateľ

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU