Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 9.3.2022 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Účtovná závierka za rok 2022

  5. VZ – správa o činnosti PSU

  6. Práce na projekte ŠOP

  7. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2.Uznesenie č. 1 – nesplnené, nájomník zomrel; uznesenie č. 2 je v plnení

 

3. Došlá pošta:

 

        rieši sa problém predaj pozemku pod  MVE (malá vodná elektráreň) z roku 1997 v Podskalke, nová  žiadosť na povolenie zápisu pozemku pod MVE do katastra, od firmy GRAVAT –  jedná sa o 67 m2, výbor to prerokoval s tým, že fa Gravat na katastri sa bude informovať o tom, čo všetko je potrebné vykonať, zo strany PSU, k takémuto prevodu.

        Štatistický úrad SR požiadal o súhlas s publikovaním údajov o ubytovaní, súhlas bol udelený

         predĺženie platnosti povolenia na zasypávanie zeminou v lokalite Batizovce I z rekoštrukcie železnice pre životné prostredie v Prešove, vyjadrenie bolo odoslané na OU ŽP Prešov

        boli zaslané podklady(karta podielnika) pre dedičské konanie po nebohom  J. Lazorčákovi.

 

4.  Ročná uzávierka, dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2021 – referoval Ing. Ján Hudák, podľa jednotlivých účtovných položiek  a konštatoval, že po prevedených zákonných úpravách, vyšiel zisk 65 405,- € a daňová povinnosť vo výške 2 996,98 €, ktorú výbor doporučuje účtovníčke zaplatiť v stanovenom termíne, t.j. do konca marca 2022.

 Výsledky ešte budú prerokované v Dozornej rade za účasti účtovníčky a Ing. Jána Hudáka;

 

5. Výbor navrhuje konanie VZ na mesiac máj 2022, predseda zistí na OcÚ Batizovce voľný termín v sále KD.

 Termín konania VZ za rok 2021 bol stanovený na 15.05.2022.

 

Správa o činnosti PSU za r.2021 bola vypracovaná, predseda a členovia výboru ju podľa potreby

upravia a následne sa uverejní na našej internetovej stránke.

 

 

-  2   -

 

 

 

6. Na realizáciu prác, v rámci projektu ŠOP v roku 2022, bola podpísaná nová zmluva s p. Šimčákom, firma SIMLES – prerezávky pokračujú podľa zmluvy, momentálne v lokalite Humbjarg

 

7. Rôzne:

        v riešení je termínovaný vklad nášho PSU v SLSP, hľadajú sa lepšie finančné možnosti, aj na iných vkladoch

        uvolnený nebytový priestor nad garážou sme prenajali firme GERASO ako kancelársky priestor,  na dobu od 1.3.2022 do 31.12.2022.

        v ubytovni urbáru je ubytovaný pracovník od firmy DOMATOS na obdobie min. 3 mesiacov

        predseda oboznámil výbor s novým návštevným poriadkom TANAPU a tento zašle každému členovi výboru mailom

        výbor sa zaoberal deklaráciou Liptovsko-tatranského združenia vlastníkov lesa, k tejto prijal nasledujúce uznesenie.

 

 

Uznesenie č. 1: Výbor prerokoval deklaráciu LTZVL a doporučil túto zaradiť do programu na

                          najbližšie valné zhromaždenie.

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU