Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 27.2.2020 v kancelárii urbáru

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Došlá pošta

4. Výzva z MŽP SR

5. Výzva z PPA č. 45/PRV/2020

6. Informácia o činnosti DR

7. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

2. Uznesenie prijaté na poslednej výborovej schôdzi bolo splnené.

3. Došlá pošta:

                 Ponuka od Lesy, s.r.o., Sp. Bystré na vykonávanie lesných prác,

                  výbor berie na vedomie požiadavku  Ing. Samuela Čičmanca na vyjadrenie  výboru PSU

 k jeho členstvu v Poľovníckom združení v Batizovciach

            vysvetlil p. Šoltýs s tým, že urbár by mal dať vyjadrenie k členstvu

-          Ing. Jozef Hudák, Csc. – sa spýtal, či výbor PSU má kompetenciu dávať vyjadrovanie ku

            členstvu Ing. Čičmanca v poľovníckom združení?

                 Ing. Ján Hudák – oznámil, že Ing. Čičmanec doniesol do kancelárie list, kde žiadal výbor

                 PSU o potvrdenie – odporúčanie, doporučiť ho za člena poľovného združenia

                 Výbor  môže dať vyjadrenie v tom zmysle či je alebo nie je Ing. Čičmanec členom PSU

 

4. Bola porada vo Svite, ktorú zvolala Správa Tanapu – ku biotopom v ekosystémoch – Ing. Celler – je možnosť získať financie z MŽP SR – on bude vypracovávať projekt a žiadať dotáciu – možnosť aj za náš urbár a to na roky 2020-2023 –  bola vydaná výzva: Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných lesných ekosystémoch. Na základe uvedeného výbor doporučil  zapojiť sa do výzvy a pripraviť podklady pre vypracovanie projektu Ing. Cellerovi.

 

5. 25.2.2020 vydala PPA výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšovania životnosti lesov; na vypracovaní tejto žiadosti budeme pracovať – termín je do konca mesiaca mája. Výbor doporučil využiť možnosť zapojenia sa do výzvy z PPA č. 45/PRV/2020 na dotácie.

 

6. Predsedníčka DR oboznámila výbor s tým, že bola ukončená inventarizácia majetku PSU.

 

Členovia DR prejednali sťažnosť p. Lazorčáka a prijali k nej svoje vyjadrenie, ktoré bolo zaslané sťažovateľovi.

. Predsedníčka DR mala dotaz, či by nebolo dobré prehodnotiť termínované vklady urbáru v banke a možnosť vybrať výhodnejšiu banku ako je teraz.;

 Ing. Ján Hudák – na toto je potrebný súhlas VZ PSU, čiže konkrétne by sa jednalo o   investovanie vyššej sumy do dlhopisových alebo akciových fondov s určitou mierou rizika.

7. Rôzne:

                 6.3.2020 sa uskutoční podpis nájomnej zmluvy s rybárskym zväzom Svit.

                 Ing. Ján Hudák informoval o predbežných hospodárskych výsledkoch za rok 2019

                 predseda informoval, že bola odstránená porucha plynového kotla, ale je potrebná jeho výmena, bude potrebné vybrať dodávateľa z viacerých ponúk

 

Uznesenie č. 1:  Výbor schválil výmenu plynového kotla v budove urbáru s tým, že dodávateľ bude  vybratý najmenej z dvoch ponúk. 

- M. Riša: pýtal sa na práce v lese, či sa upratuje haluzina, a tiež ako boli vyplácané   

  koncoročné odmeny v roku 2019

- predseda mu odpovedal, že boli vyplatené minimáne možné odmeny a tieto boli odsúhlasené  

  výborom PSU.

- lesný hospodár informoval, že polomy v lese nie sú, ťažba sa nevykonáva a palivové drevo a

  haluzina sa poskytujú podľa možností o čo majú záujem hlavne Rómovia. 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník