Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 27.1.2020 v kancelárii urbáru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Zasadnutie Dozornej rady

4. Nájomná zmluva – rybári Svit

5. Zvýšenie platieb za ubytovanie

6. Informácia o evidencii hospodárenia v lese

7. Zastupovanie predsedu PSU

8. Rôzne

  

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

2. Na poslednom zasadnutí výboru nebolo prijaté žiadne uznesenie.

3. Dozorná rada PSU uskutočnila zasadnutie, kde prejednala list členov urbáru – sťažnosť na odmeňovanie členov výboru v čase, keď sa členovia výboru vzdali svojich funkcií t.j. apríl, máj a jún; DR konštatovala, že výbor ako aj DR boli valným zhromaždením poverení riadením urbáru, ale doporučuje uvedenú záležitosť prejednať s právnikom;

4. Ohľadom nájomnej zmluvy s rybárskym zväzom vo Svite sa uskutočnilo jednanie poverených členov výboru a zástupcov rybárov dňa 20.1.2020  a táto bola schválená aj s našimi pripomienkami a dňa 6.3.2020 bude aj podpísaná štatutármi;

5. Vzhľadom na to, že od roku 2020 dochádza celoštátne k zvýšeniu cien plynu a elektriny, výbor sa rozhodol zvýšiť nájomné za ubytovanie v našom zariadení o 10 % a v cene zohľadniť aj zvýšenie poplatku za ubytovanie pre obec vo výške 0,50 €:

Uznesenie č. 1: Výbor rozhodol o zvýšení poplatku za ubytovanie v našom zariadení o 10 % z

                          dôvodu zvyšovania cien plynu a elektriny ako aj zohľadnenie zvýšenia poplatku za

                          ubytovanie pre obec vo výške 0,50 € za jeden ďeň. Výpis z tohto uznesenia zaslať ubytovaným

                          občanom.

                          Termín: do 31.1.2020                                  Zodp.: Predseda, tajomník 

6. Informáciu o evidencii hospodárenia v urbárskom lese, ktorú v tabuľkovej forme vypracoval lesný hospodár,  predniesol predseda PSU.

7. Vzhľadom na to, že v čase od 3.2.2020 do 23.2.2020 bude predseda PSU neprítomný, budú ho zastupovať pokladník Samuel Štefko a tajomník Milan Pajerchin.

 

8. Rôzne:

                 Valné zhromaždenie PSU v Batizovciach sa uskutoční 26.4.2020 v sále KD v Batizovciach so začiatkom o 13.30 hod.

                 pri aktualizácii zoznamu podielnikov pre rok 2020 boli zistené rozdiely v porovnaní s katastrálnymi údajmi – nie sú tam zahrnuté pozemky na Biskupskom – predseda v tejto veci jedná aj s odborom lesného a pozemného úradu pri Okresnom úrade v Poprade

                 vzhľadom na neustále problémy ohľadom odpracovania brigád v lese, resp. úhradou za ich neodpracovanie členmi urbáru, výbor aj DR odporúčajú navrhnúť na najbližšom VZ ich zrušenie s tým, že členom sa oznámi o koľko finančných prostriedkov týmto urbár príde a nech je prijaté uznesenie ako sa členovia rozhodnú;

 

 Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník