Zmluva

Navrhovaná po novele zákona 110/2018


o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti 

v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 

Založenie a trvanie spoločenstva 

Názov pozemkového spoločenstva:  Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach

(ďalej v texte len „spoločenstvo“) 

Sídlo pozemkového spoločenstva:    Batizovce, Štúrova 61/27, 059 35

 

Právna forma:                              Spoločenstvo v zmysle § 3 zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových   spoločenstvách  je  spoločenstvo  právnickou osobou, s právnou subjektivitou.

Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

                                                                          Čl. I

Majetková podstata spoločenstva

 

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva:

 

Čísla listov vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti

 

LV – 990, 991, 1745, 2695 a 2697 katastrálne územie Batizovce

LV- 2403 katastrálne územie Svit

LV – 1794 katastrálne územie Spišská Teplica

LV – 924 katastrálne územie Starý Smokovec 

Okrem toho spoločenstvo hospodári aj na  ďalších nehnuteľnostiach (spoločne obhospodarovaných)

 

LV – 663 katastrálne územie Batizovce

LV- 2209 katastrálne územie Svit

 

Spolu lesné pozemky 6 515 207m2                                           

Spolu poľnohospodárske a ostatné plochy 1 044 135m2          

Celková výmera pozemkového spoločenstva  7 559 342m2      

vedená pre katastrálne územia obcí Batizovce, Svit, Spišská Teplica a Starý Smokovec na katastrálnom odbore Okresného úradu v Poprade,  uvedení v zozname spoluvlastníkov, (ktorý je súčasťou zmluvy) sa s cieľom jej spoločného hospodárenia a užívania dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z.z.

 

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných spoluvlastníkov 19 072,38.

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými nakladá SPF podľa § 10 ods. 1 a 2   847,62 Spolu počet podielov spoločnej nehnuteľnosti 19 920 

Ďalším majetkom spoločenstva je: 

a)               stavby zapísane na LV č. 663,

b)               stavba zapísaná na LV č. 924

c)               nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok,

d)               príspevky a iné majetkové príjmy spoločenstva,

e)               iné majetkové práva,

f)                20 %-ný podiel na majetku spoločnosti Štrkopiesky Batizovce s.r.o.,

g)               finančné prostriedky v pokladni a na účtoch PSU v peňažných ústavoch (fondoch),

h)               pohľadávky a záväzky prevzaté od PSU bez právnej subjektivity ako aj platné zmluvné vzťahy.

Čl. II

Hospodárenie spoločenstva

 

Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim

 

a) hospodári na majetku patriacemu spoločenstvu: poľnohospodárskej pôde (lúky, pasienky...) lesné porasty podľa PSL (LHP) ako aj na ostatnom majetku patriacom spoločenstvu

 

b) Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi - § 19 ods. 2 zákona. Spoločenstvo vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov - zapísaných v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad pod č. 740-25399

 

Čl. III

Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

 

1.Členmi spoločenstva podľa tejto Zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva nahlásiť zmenu evidovaných skutočností spoločenstvu, ktoré uvedenú zmenu zapíše do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností.

 

2.Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:

schválení zmluvy o spoločenstve, stanov a ich zmeny, rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods.2, rozhoduje o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10, rozhoduje o podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva, rozhoduje o zrušení spoločenstva.

3.Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:

a) u fyzických osôb meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia

b) u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby

Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve , právny predchodca člena spoločenstva dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4. Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a robiť si z neho výpisy.

5. Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.

7. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

8. Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak, zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

 

Čl. IV

Orgány spoločenstva

 

1.Orgánmi spoločenstva sú :

a) zhromaždenie,

b) výbor,

c) dozorná rada,

 

2. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu byť volení členovia PSU v Batizovciach. Členom výboru PSU, dozornej rady a iného orgánu zriadeného Zmluvou o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom PSU Batizovce.

3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b.) a c.) je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 rokov.

4. Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b.) a c.) možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu.

Čl. V

Zhromaždenie

 

 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle (www.urbarbatizovce.sk). V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
 2. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň  štvrtinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva okresný úrad. Okresný úrad má povinnosti výboru podľa odseku 1.
 3. Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa čl.VII.ods.4a a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru, náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa a úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.
 4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

a)               schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov  a zozname nehnuteľností,

b)               schvaľovať stanovy a ich zmeny,

c)               voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v § 13 ods. 1 písm. b) a c),

d)               rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,

e)               rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10,

f)                rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,

g)               schvaľovať účtovnú závierku,

h)               rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,

i)                rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

j)                rozhodovať o zrušení spoločenstva,

k)              rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

l)                rozhoduje o tvorbe fondov.

 

 1. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.
 2. O organizačnom usporiadaní zhromaždenia a voľbe predsedu, zapisovateľa, volebnej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice zhromaždenia rozhodujú prítomní členovia zhromaždenia aklamačne – zdvihnutím ruky.
 3. Po oboznámení sa s výsledkami mandátovej komisie, za podmienky, že zhromaždenie je uznášania schopné, predseda zhromaždenia musí dať schváliť program rokovania zhromaždenia. Pred samotným úkonom schvaľovania programu rokovania zhromaždenia, predseda zhromaždenia je povinný vyzvať prítomných členov spoločenstva k tomu, aby sa vyjadrili k návrhu programu rokovania a aby predniesli prípadné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania. Ak je podaných viac návrhov, zhromaždenie rozhoduje o poradí, v ktorom budú do programu rokovania zaradené a o ktorých bodoch navrhnutého programu rokovania sa bude hlasovať.
 4. Po platnom schválení programu rokovania zhromaždenia predseda zhromaždenia postupuje vo vedení zhromaždenia na základe zhromaždením schváleného programu rokovania.
 5. Zhromaždenie rozhoduje schválením uznesenia na základe hlasovania, ktoré sa uskutoční na výzvu predsedu zhromaždenia.
 6. Hlasovanie o záležitostiach týkajúcich sa schvaľovania jednotlivých bodov programu a uznesení sa uskutoční formou zdvihnutia hlasovacieho lístka.
 7. Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), i) a j) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie  rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
 8. Hlasovanie pre voľby výboru a dozornej rady sa uskutoční formou odovzdania hlasovacieho lístka, na ktorom je hlasujúcou osobou a vopred určeným spôsobom vyznačené rozhodnutie hlasujúceho. Pri voľbe výboru a voľbe DR platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označených max. 9 členov výboru a max. 3 členovia DR. Inak označený volebný lístok sa považuje za neplatný.
 9. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi a zapisovateľovi zhromaždenia. Predseda zhromaždenia po každom hlasovaní vyhlási uznesenie a výsledok hlasovania.
 10. O každom zasadnutí zhromaždenia musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje predseda zhromaždenia, zapisovateľ a overovatelia zápisnice. Zápisnica musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v  tejto zmluve.
 11. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje ods. 1 tohto článku.
 12. Výbor môže zvolať aj mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Na nasledujúcom MVZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na MVZ rozhodovať o veciach podľa čl. V ods. 4 písm. a)b)d)e)i) a j).
 13. Pokiaľ na zasadnutí zhromaždenia došlo k personálnym zmenám alebo zmenám týkajúcich sa spoločnej nehnuteľnosti je výbor povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

 

Článok VI.

Organizačné zabezpečenie zhromaždenia

 

1.   Priebeh rokovania zhromaždenia organizačne zabezpečuje zvolený predseda zhromaždenia.

2.   Zápis členov spoločenstva na zhromaždení do listiny prítomných členov spoločenstva (Prezenčná listina) organizačne zabezpečuje výbor spoločenstva v súčinnosti s dozornou radou.

Listina prítomných obsahuje: jej označenie názvom a sídlom spoločenstva dátumom konania valného zhromaždenia, priezvisko, meno, titul, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby, alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je členom spoločenstva, prípadne splnomocnenca podpis člena alebo splnomocnenca, počet hlasov člena spoločenstva. Správnosť listiny prítomných členov spoločenstva, vrátane splnomocnencov členov spoločenstva, potvrdzujú svojimi podpismi na listine prítomných členov spoločenstva predseda zhromaždenia, predseda mandátovej komisie a zapisovateľ. Ak spoločenstvo odmietne vykonať zápis niektorej osoby do listiny prítomných členov spoločenstva, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodom odmietnutia.  Listina prítomných je prílohou zápisnice o konaní zhromaždenia.

3. Výbor spoločenstva súčasne so zoznamom členov spoločenstva (formulár prezenčnej listiny) zabezpečí pre každého člena spoločenstva hlasovací lístok, na ktorom je uvedený dátum konania zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov. Tieto lístky nesmú byť prepisované ani inak opravované.

4. Do zvolenia predsedu zhromaždenia, poverí výbor spoločenstva jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon alebo táto zmluva neustanovujú inak. Ak táto osoba nie je na zhromaždení prítomná, môže  zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z členov spoločenstva. Po voľbe predsedu zhromaždenia sa volia: zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých výborom spoločenstva. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, výbor spoločenstva zmení kandidátov podľa návrhu členov spoločenstva. V prípade potreby môže dať výbor spoločenstva hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

5. Zápisnica z rokovania VZ zhromaždenia musí obsahovať:

a)     meno a sídlo spoločenstva,

b)     miesto, dátum a čas konania zhromaždenia,

c)     označenie či ide o riadne alebo mimoriadne  zhromaždenie s programom rokovania,

d)     meno predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,

e)     mená prítomných členov spoločenstva, ich splnomocnencov (postačí odkaz na prezenčnú listinu), pričom ich splnomocnenia musia tvoriť prílohu prezenčnej listiny a zápisnice,

f)      opis priebehu rokovania zhromaždenia,

g)     výsledky hlasovania členov spoločenstva,

h)     rozhodnutie zhromaždenia prijaté formou uznesenia s uvedením jeho poradového čísla a kalendárneho roka,

i)      obsah prípadného protestu člena spoločenstva, člena výboru spoločenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada

K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a vyhlásenia predložené zhromaždeniu na prerokovanie valným zhromaždením, listina prítomných spoločníkov a splnomocnenia splnomocnencov udelené splnomocniteľmi (členmi spoločenstva).

6. Výbor spoločenstva zabezpečí vyhotovenie zápisnice o rokovaní valnom zhromaždení do 7 (slovom sedem) dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia zápisnice.

7. Ak sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje vyhotovenie notárskej zápisnice, výbor spoločenstva je povinný zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 4 tohto článku s notárskou zápisnicou.

8.  Každý člen spoločenstva môže požiadať výbor spoločenstva o nahliadnutie do zápisnice z VZ a výbor je povinný ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti.  Zápisnice o rokovaní  zhromaždenia spolu s oznámením o konaní rokovania  zhromaždenia alebo s pozvánkou na zhromaždenie a prezenčnú listinu spoločenstvo uschováva po celý čas jeho trvania. Za archiváciu je zodpovedný predseda výboru spoločenstva spolu s ostatnými členmi výboru. Pri zániku spoločenstva bez právneho nástupcu tieto výbor spoločenstva, alebo osoba zabezpečujúca likvidáciu spoločenstva, odovzdá príslušnému štátnemu archívu na archiváciu v súlade s platnou úpravou o archívnictve.

  

Čl. VII.

Výbor

 

1.   Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.

2.   Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.

3.   Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena výboru.

4.   Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty.

a) Výbor spoločenstva má minimálne 3 a maximálne 9 členov.

b) Výbor spoločenstva z okruhu svojich členov volí na prvom zasadnutí po VZ predsedu, podpredsedu, tajomníka a pokladníka.

c) Ich kompetencie a náplň činnosti stanoví výbor spoločenstva.

d) Konať menom spoločenstva sú oprávnení štatutárni zástupcovia spoločenstva, ktorými sú predseda a podpredseda a tajomník spoločenstva. Za spoločenstvo a výbor spoločenstva koná vždy jeho predseda, počas jeho neprítomnosti jeho podpredseda.

e) Výkon funkcie člena výboru spoločenstva je nezastupiteľný.

f) Výbor spoločenstva, okrem iných povinností pre spoločenstvo a jednotlivých členov spoločenstva vyplývajúcich z právnych predpisov a tejto zmluvy , v súlade s platnými právnymi predpismi a touto zmluvou vykonáva a zabezpečuje najmä:

Ø   vedenie spoločenstva a  všetky jeho prevádzkové a organizačné záležitosti,

Ø   vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

Ø   uzatvára zmluvu o výkone činnosti s odborným lesným hospodárom, po jeho predchádzajúcom prerokovaní a schválení dozornou radou,

Ø   uzatvára zmluvy o prenájme pozemkov a iné nájomné zmluvy,

Ø   zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie,  ostatných dokladov spoločenstva, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutím VZ,

Ø   zabezpečuje kontakt s členmi spoločenstva,

Ø   zabezpečuje plnenie svojich povinností vyplývajúcich z osobitného zákona v súvislosti so zoznamom členov spoločenstva,

Ø   predkladá mu zhromaždeniu na schválenie, najmä:

Ø   návrh plánu hospodárenia a lesnej činnosti, výročnú správu a správu o stave majetku spoločenstva,

Ø   riadnu, mimoriadnu účtovnú závierku,

Ø   návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadaním strát,

Ø   návrh určenia výšky výplaty podielov na zisku,

Ø   návrh na tvorbu fondov,

Ø   návrh na zrušenie spoločenstva a zmenu jeho právnej formy,

Ø   iné návrhy na základe vlastných podnetov, podnetov DR resp. spolupodielníkov,

Ø   pripravuje zoznam kandidátov pre voľby nového výboru a DR PSU pre nadchádzajúce obdobie

 

5.   Členovia výboru spoločenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť zodpovedne v súlade so záujmami spoločenstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradením tretím osobám by mohlo spoločenstvu spôsobiť škodu, alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov spoločenstva alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločenstva. Na náhradu škody členov výboru spoločenstva, ktorú spôsobili porušením svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak ide o pracovnoprávny vzťah k spoločenstvu vzťahujú sa ustanovenia Zákonníka práce.

6.   Vzdanie sa funkcie je účinné dňom zasadnutia najbližšieho zhromaždenia. Ak sa vzdá funkcie na zasadnutí zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

7.   Zasadnutie výboru spoločenstva zvoláva a vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda spoločenstva. Rokovania výboru spoločenstva sa zúčastňuje predseda DR s hlasom poradným.

8.   Výbor spoločenstva je uznášania schopný, ak sa pracovného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie výboru spoločenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov výboru spoločenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru spoločenstva.

9.   Rozhodnutie výboru spoločenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením nadpolovičnej väčšiny členov výboru spoločenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú aj elektronické a telefaxové prejavy. Návrh uznesenia predkladá v písomnej forme (e-mail, fax, list, ďalekopis, telegraf) členom výboru spoločenstva jeho predseda, ak je predseda dlhodobo neprítomný alebo ak riešenie danej veci neznesie odklad a predseda je neprítomný tak jeho podpredseda, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Ak sa člen výboru spoločenstva nevyjadrí v určenej lehote, platí že s návrhom nesúhlasí. Z rokovania výboru spoločenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať: označenie spoločenstva, miesto, dátum a čas rokovania, mená prítomných členov a ostatných osôb zúčastnených na zasadnutí výboru spoločenstva, všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí formou uznesenia, ktoré musí byť označené poradovým číslom a kalendárnym rokom, zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov výboru spoločenstva v čase od predchádzajúceho rokovania výboru spoločenstva.

10.    Členovia výboru majú nárok na odmenu, vo výške jeden a pol násobku priemernej minimálnej hodinovej mzdy stanovenej na príslušný kalendárny rok  pričom ich výplata je realizovaná polročne, podľa skutočne odpracovaných hodín odsúhlasených predsedom s povinnosťou oboznámenia VZ.

11.    Odmena predsedu – predseda bude odmeňovaný v zmysle platných smerníc vo výške podľa návrhu výboru s povinnosťou oboznámenia VZ.

 

Čl. VIII.

Dozorná rada

 

1.   Na čele DR stojí predseda, ktorého si na svojom prvom zasadnutí po zvolení zhromaždením spomedzi seba zvolia jej členovia a to spôsobom, ktorý si dohodnú na zasadnutí pre účely voľby predsedu.

2.   DR má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve, DR má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku VII. odseku 1 tejto zmluvy.

3.   DR je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. V prípade zistenia závažného porušenia povinnosti členmi výboru spoločenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločenstva, DR je povinná zvolať mimoriadne  zhromaždenie. Pre spôsob zvolania zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. VIII. bod 2.

4.   DR má 3 (slovom troch) členov. Členov DR volí  zhromaždenie na dobu  maximálne 5(slovom päť) rokov. Opätovná voľba je možná. DR môže mať aj jedného nečlena PSU(odborníka-právnik,ekonom a pod.) pričom musí byť zvolený tak ako ostatní členovia DR na VZ nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov PSU. (Pričom hlasy prislúchajúce k podielom v správe alebo nakladaní SPF sa tu do celkového počtu hlasov nezapočítavajú).

5.   Člen DR nesmie byť zároveň členom výboru spoločenstva, ekonómom spoločenstva alebo osobou oprávnenou konať v mene výboru spoločenstva alebo v mene spoločenstva.

6.   Člen DR sa môže vzdať funkcie mimo zasadnutia zhromaždenia, alebo na zasadnutí zhromaždenia. Ak sa vzdá funkcie mimo zasadnutia zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné dňom zasadnutia najbližšieho zhromaždenia. Ak sa vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

7.   Ak sa člen DR vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, ak počet zhromaždením volených členov DR klesol pod troch, môže výbor vymenovať v zmysle poradia výsledkov volieb posledného zhromaždenia náhradného člena do najbližšieho zasadnutia zhromaždenia.

8.   DR zvoláva jej predseda najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok. Rozhodnutie DR môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením nadpolovičnej väčšiny hlasov členov dozornej rady, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú aj elektronické a telefaxové prejavy bez zbytočného odkladu.  Návrh uznesenia predkladá v písomnej forme (e-mail, fax, list, ďalekopis, telegraf) členom dozornej rady jej predseda, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. Ak sa člen dozornej rady nevyjadrí v určitej lehote, platí že s návrhom nesúhlasí. V tom prípade sa má za to, že uznesenie nie je prijaté.

9.   DR je uznášania schopná, ak sa pracovného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina jej členov. DR rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. O priebehu a výsledku rokovania dozornej rady sa musí vyhotoviť zápisnica.

10.    Zápisnicu o priebehu a výsledku rokovania DR podpisujú prítomní členovia dozornej rady.

11.    V zápisnici, okrem povinných údajov, ktorými sú: označenie dozornej rady, dátum, miesto a čas rokovania, mená prítomných členov dozornej rady a ostatných zúčastnených osôb, uvedú sa aj stanoviská tých členov dozornej rady, ktorí neprispeli svojim hlasovaním za prijaté uznesenie. Zápisnica obsahuje všetky zásadné skutočnosti o rokovaní, vrátane výsledkov hlasovania. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov dozornej rady v čase od jej predchádzajúceho zasadnutia.

12.    Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločenstva a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, všetkých spisov, záznamov a zoznamov týkajúcich sa spoločenstva a zisťovať reálny a vykazovaný stav spoločenstva. Pritom kontroluje a VZ predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

a) plnenia úloh uložených VZ výboru spoločenstva,

b) dodržiavania zmluvy spoločenstva a právnych predpisov v činnosti spoločenstva,

c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločenstva, účtovníctva, dokladov, účtov a finančnej disciplíny, stavu majetku spoločenstva, jeho záväzkov a pohľadávok.

 

13.    DR preveruje správnosť riadnej prípadne mimoriadnej účtovnej závierky a návrhy na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá správu alebo svoje vyjadrenie zhromaždeniu na schválenie.

14.    Predsedovi DR a členom patrí odmena, výška ktorej sa vypočítava obdobne ako u členov výboru s tým, že rozsah hodín na návrh predsedu dozornej rady odsúhlasuje predseda výboru.

  

Čl. IX.

Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

 

 1. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.
 2. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2.

Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva nahlásiť zmenu evidovaných skutočností spoločenstvu, ktoré uvedenú zmenu zapíše do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností.

 1. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
 2. Počet hlasov každého člena spoločenstva je určený vlastníckym podielom na spoločnej nehnuteľnosti, ktorá je spoluvlastníctvom členov spoločenstva.
 3. Za každých začatých 10 podielov (slovom desať podielov) má člen spoločenstva 1 hlas (slovom jeden), a to aj v prípade ak je počet jeho podielov nižší ako 10. Jeden Podiel pritom predstavuje výmeru  380 m².
 4. Výpočet podielu člena spoločenstva na spoločných nehnuteľnostiach a stanovenie počtu jemu pripadajúcich hlasov

Ø  počet hlasov pripadajúcich na podiel člena spoločenstva spoločnej nehnuteľnosti slúžiacej pre stanovenie počtu hlasov sa vypočíta vždy smerom nahor zo zlomku, ktorý je zapísaný na všetkých listoch vlastníctva PSU v Batizovciach vedených na katastrálnom úrade v Poprade.

 7.   Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, § 140 Občianskeho zákonníka ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru postupom podľa § 14 ods.3 poslednej vety zákona. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.

  8. Spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti poverujú výbor (spoločenstvo), aby ich zastupoval pri odkúpení podielu na spoločnej nehnuteľnosti (§ 9 ods. 10 zákona), t.j. pri dojednaní kúpnej zmluvy, pri jej uzatvorení, pri podaní návrhu na vklad a prípadne aj pri uplatnení predkupného práva pri prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti na tretiu osobu (§ 9 ods. 8 zákona).

  9. Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých            pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

10. Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods. 5 písm. a.) zákona NR SR č. 165/1995 Z.z v znení neskorších predpisov.

11. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá (§ 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.). Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.

12. Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením.

13. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť    prenajať.

14. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka § 8 ods. 1, § 9 ods.1 až 3 a 7 až 10, § 10 ods.4 a § 15 ods. 2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.

 

                                                                              Čl. X.

Fond

 

 1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
 2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností,

b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

3.   Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa čl. V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.

4.   Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1. predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok.

      5.   Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné. 

 

Čl. XI.

Zrušenie a zánik spoločenstva

 

 

 1. Spoločenstvo sa zrušuje:

nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom, dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, rozhodnutím zhromaždenia.

2.         Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až 75a Obchodného zákonníka.

3.         Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev. 

 

 

Čl. XII.

Správa majetku spoločenstva

 

1.         Výbor spoločenstva na čele s predsedom v spolupráci s podpredsedom, lesným hospodárom a tajomníkom zodpovedá za riadnu správu majetku spoločenstva v zmysle príslušných zákonov a uznesení VZ. Ich dodržiavanie kontroluje DR na čele s predsedom, ktorá za svojej činnosti skladá účty len VZ. Zodpovednosť za jednotlivé činnosti členov výboru prípadne ostatných zamestnancov spoločenstva je stanovená v povinnostiach jednotlivých členov výboru a v pracovných náplniach ostatných zamestnancov.

2.         Výbor je povinný hospodáriť podľa plánu hospodárenia a lesnej činnosti schválených VZ pre príslušné ročné obdobie.

 

Čl. XIII.

Zmena a doplnenie Zmluvy

 

 1. O každej zmene a doplnení Zmluvy rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. Výbor spoločenstva je povinný po každej zmene Zmluvy vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie Zmluvy a zodpovedá za úplnosť a správnosť VZ schválenej Zmluvy.
 2. Úplné znenie Zmluvy vrátane navrhovaných doplnkov a zmien je dostupné k nahliadnutiu každému členovi spoločenstva v sídle spoločenstva. (aj na www.urbarbatizovce)
 3. Ak sa doplnením alebo zmenou Zmluvy menia skutočnosti zapísané v príslušnom registri, je výbor spoločenstva povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do registra, v ktorom je spoločenstvo zapísané.

 

Čl.  XIV.

Účtovné obdobie a účtovníctvo

 

 1. Účtovným obdobím spoločenstva je kalendárny rok začínajúcim sa 1. januárom a končiaci sa 31. decembrom.
 2. Výbor spoločenstva zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie a ostatných dokladov spoločenstva, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a rozhodnutím VZ.
 3. Spoločenstvo vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá výbor spoločenstva, ktorý zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom, ak to vyžaduje právny predpis alebo je to určené touto Zmluvou.
 4. Spoločenstvo vytvára sústavu informácií predpísanými právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným právnymi predpismi.
 5. Spoločenstvo je povinné vytvárať rezervný fond ak to určuje právny predpis alebo táto Zmluva.
 6. Rezervný fond spoločenstva slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločenstva. Tento fond spoločenstvo vytvára v rozsahu a za podmienok určených všeobecne platnou Zmluvou.
 7. O použití rezervného fondu rozhoduje VZ na návrh výboru spoločenstva.

Čl.  XV.

Rozdeľovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia

 

 1. Spoločenstvo z výsledku hospodárenia prednostne uhrádza dane v rozsahu a podľa druhu v zmysle platnej právnej úpravy.
 2. Po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu, ak spoločenstvo je povinné vytvárať tento fond.
 3. O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhoduje VZ, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločenstva. 

 Podiely jednotlivým spolupodielníkom sú zásadne vyplácané vo finančných čiastkach v priamej závislosti na veľkosti majetkového podielu. Nevyplatené podiely z dôvodu nevysporiadania spoluvlastníctva sa uložia na dobu 3 rokov od schváleného termínu pre vyplatenie podielov na účet cudzích prostriedkov. Po uplynutí tejto doby budú použité na rozvoj spoločenstva na základe rozhodnutia VZ. 

Čl.  XVI.

Vytváranie ďalších fondov 

Spoločenstvo môže vytvárať na návrh výboru v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými DR a valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho výsledku hospodárenia. Spôsob, druh a výška príspevku stanovené výborom podliehajú schváleniu VZ.

 

Čl.  XVII.

Vzťahy vo vnútri spoločenstva

 

 1. Vznik, právne pomery a zánik spoločenstva, ako aj vzťahy vo vnútri spoločenstva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov, zdravotného poistenia zamestnancov spoločenstva, sa riadi príslušnými právnymi predpismi.
 2. Prípadné spory medzi členmi spoločenstva a orgánmi spoločenstva a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi členmi spoločenstva súvisiace s ich účasťou v spoločenstve treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.
 3. Tam, kde sa v tejto Zmluve uvádza „člen spoločenstva“ sa vzťahuje aj na funkcionárov spoločenstva.
 4. Tam, kde sa uvádza „spoločenstvo“ alebo „urbárske spoločenstvo“, myslí sa tým Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach. 

Čl.  XVIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Pokiaľ niektoré ustanovenie v tejto Zmluve sa stane neplatným alebo sporným, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniu tejto Zmluvy. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa rozhodnutia dozornej rady a valného zhromaždenia.
 2. Postup podľa bodu 1) sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú touto Zmluvou upravené.
 3. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením.
 4. Schválením tejto Zmluvy sa Zmluva prijatá na zasadnutí VZ konaného dňa 04.05.2014 dopĺňa o zmeny vyžadované novelou zákona č. 110/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 5. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

-        zoznam členov spoločenstva s údajmi o ich právnych predchodcoch, prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia.

-        zoznam nehnuteľností

 

 Táto zmluva má 15 strán. 

 

V Batizovciach dňa 24.03.2019 

Za výbor spoločenstva: 

Predseda spoločenstva: ___________________________ 

 

Podpredseda spoločenstva: ___________________________ 

 

Za dozornú radu spoločenstva: 

 

Predseda dozornej rady spoločenstva: ___________________________