Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 20.12.2019 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Práce v lese

4. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Plnenie uznesenia:

 

Ing. Pekarčíková sa vyjadrila k likvidácii bývalého  lomu –  parcely boli vyťažené ešte za čias VSK a štrkopiesky SP. N. Ves. Doporučuje sa zameranie vodnej plochy a na tomto základe preklasifikovať túto súčasnú ostatnú plochu na vodnú plochu.

Ďalej do doby začatia likvidačných prác v zmysle schváleného plánu likvidácie lomu č. 067-0340/2019 z 5.3.2019 osadiť tabule s cieľom zamedzenia vstupu nepovolaných osôb do priestoru lomu.

 

3. Práce v lese:

 

Lesný hospodár p. Ivan informoval, že na „Biskupskom“ je vyťažených cca 202 m3 dreva. Predaj sa uskutoční v mesiaci január 2020.

 

4. Rôzne:

 

-bolo jednané s rybármi MO  SRZ Svit, ohľadom nájomnej zmluvy na vodnú plochu, ktorá sa nachádza na parcelách bývalého lomu štrkoviska,  na mape bolo vyčlenené cca 14,3 ha. Nájomné by malo byť  cca  1 000 - 1 200,- € za rok, zmluva bude doplnená o naše návrhy a následne bude vyvolané rokovanie s rybármi MO  SRZ Svit v predpokladanom termíne 01.2020 s cieľom čo najskoršieho podpísania zmluvy.

-predsedníčka DR oznámila, že obdržala  listy od členov urbáru pána Lazorčáka a pani Krulovej ako podnet na podozrenie  porušenia zákona týkajúce sa Spoločenskej zmluvy pozemkového spoločenstva v Batizovciach. DR k tomuto vypracuje svoje stanovisko a výbor sa bude týmto následne zaoberať.

-právnická kancelária JuDr. Lukáča nám zaslala  Výpis z registra partnerov verejného sektora, ktorý bude potrebný pri predpokladanej spolupráci so železnicami SR, pri rekonštrukcii železničnej trate. Predpoklad začatia prác pri rekonštrukcii trate je 04/2020.

 

Na záver zasadnutia, keďže sa jednalo posledné zasadnute v roku 2019, predseda urbáru poďakoval členom výboru a Dozornej rady za vykonanú prácu v uplynulom a poprial im všetko najlepšie v roku 2020.

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU