Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 26.9.2019 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Aktuálne informácie

4. Rôzne

5. Záver

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia z posledného zasadnutia výboru boli splnené.

 

3. Aktuálne informácie:

 

                 predseda Ing. Jozef Hudák, CSc. informoval výbor o technickom stave vozidla LADA. Vozidlo nemá platnú STK ani emisnú kontrolu. Boli oslovení odborníci na opravu auta a jeho prípravu na STK, ale nechcú sa tým zaoberať, nakoľko stav auta je v zlom technickom stave. Navrhuje sa zakúpiť nové auto, alebo staršie v dobrom stave – ale toto musí schváliť najbližšie VZ. Je možnosť aj prenájmu auta formou leasingu alebo sa dohodnúť s vlastníkom súkromného auta o prenájme – napríklad s lesným hospodárom.

 

Uznesenie č. 1: Výbor ukladá predsedovi urbáru prejednať s lesným hospodárom možnosť

                          prenajatia jeho súkromného vozidla pre účely urbáru a návrh dohody predložiť

                          na prejednanie najbližšieho výboru PSU.

 

                 je potrebné vykonať revízie plynových kotlov – firma Segas – p. Lacuš

                 práce v lese – vykonáva p. Raček na Lazine v cene 200,- € za ha.

                 rieši sa zmluva resp. dohoda s rybármi vo Svite, je problém s niektorými rybármi zo Svitu , ktorí dlhodobo stanujú na našich pozemkoch v blízkosti štrkoviskových jazier pričom tvrdia, že len chytajú ryby; má prísť p. JUDr. Bezák predseda rybárov zo Svitu, aby sa to doriešilo, inak je potrebné zavolať políciu

 

4. Rôzne:

 

                 prejednaná nájomná zmluva na priestory garáže urbáru pre Ing. Jána Hudáka na uskladnenie materiálu

                 boli obnovené a natreté rampy na Humbjargu

                 uskutočňuje sa rekonštrukcia studničky za Humbjargom

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Miroslav Riša – informoval výbor, že na internete nie sú uvedené orgány PSU , odpovedal predseda- z Lesného a pozemkového úradu Poprad ešte neprišla registračná listina s novozvolenými orgánmi PSU, akonáhle príde členovia výboru DR PSU budú na internetovej stránke zverejnení.

                  

                 Ing. Ján Hudák – poukázal na problém s bobrami, na ktorý ho upozornil aj predseda PD Batizovce, vylieva sa potok na pozemky v užívaní PD –  tieto pozemky však nie sú vo vlastníctve PSU.

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU