Z á p i s n i c a

 

 

z výjazdového zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 6.9.2019

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

 

            Dňa 6.9.2019 sa konalo výjazdové zasadnutie výboru PSU v Batizovciach s nasledovným

programom:

 

 

  1. Zraz členov výboru a Dozornej rady v kancelárii urbáru o 8.00 hod.
  2. Oboznámenie účastníkov zasadnutia s činnosťou spojenou s výjazdom
  3. Odchod členov výboru a DR na urbársku chatu

 

 

            V rámci bodu č. 2 boli členovia výboru a DR oboznámení so situáciou v lese t.j. s prácami

spojenými s udržiavaním lesa v zmysle LHP (vyžínanie, prerezávky, ťažba úžitkového a palivového dreva, brigádnické hodiny), o ktorých informoval lesný hospodár  Jozef Ivan.

 

            V priebehu výjazdového zasadnutia členovia výboru, DR a lesný hospodár zabezpečili narezanie palivového dreva ku chate, uskutočnili náter kovových častí na chate – mreže na dverách a petlice na okeniciach, úpravu živého plota v okolí chaty, úpravu terénu okolo chaty, náter suchého WC pri chate. Bol uprataný vnútrajšok chaty. Členovia výboru a DR konštatovali, že chata je v dobrom stave, je však potrebné doplniť výbavu chaty a to najmä v kuchynke -  poháre, taniere, misky a iný riad potrebný pre užívateľov chaty.

 

Ďalej boli vykonané nátery nového posedenia – stôl a lavice, pri Velickom potoku v Barnejgu a tiež boli dokončené nátery rampy na ceste ku chate a rampy na ceste pod Humbiargom.

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU