Z Á P I S N I C A

 

z mimoriadneho valného zhromaždenia PSU v Batizovciach, konaného dňa 16.6.2019

 

 

Miesto konania: Sála Kulturného domu v Batizovciach

 

Čas konania: 13.30 hod.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:        1. Prezentácia účastníkov od 13.00 hod. do 13.30 hod.

                        2. Otvorenie MVZ

                        3. Voľba predsedu MVZ

                        4. Voľba zapisovateľa, mandátovej, volebnej komisie a overovateľov zápisnice

                        5. Správa mandátovej komisie

                        6. Voľby do výboru PSU a DR

                        7. Vyhodnotenie volieb do výboru PSU a DR

                        8. Záver

 

 

2. Schôdzu otvoril podpredseda PSU Ing. Ján Hudák, ktorý vo svojom príhovore zhodnotil prácu doterajšieho výboru za celé funkčné obdobie a poďakoval členom výboru za ich prácu.

 

3. Ing. Ján Hudák vykonal voľbu predsedu MVZ, za ktorého bol navrhnutý Ing. Jozef Hudák, CSc.

a tento bol zvolený s tým, že jeden člen sa zdržal hlasovania. Predseda MVZ dal následne hlasovať za navrhnutý program dnešného MVZ a tento bol schválený s tým, že pripomienky p. Lazorčáka ku zmene programu prítomní podielnici v hlasovaní neodsúhlasili.  Dvaja členovia sa pri hlasovaní zdržali.

 

4. Za zapisovateľa bol navrhnutý Milan Pajerchin,

 

    Mandátová komisia bola navrhnutá v zložení: Samuel Štefko – predseda, Ing. Rudolf Hric – člen

                                                                               Pavol Šoltýs – člen

    Volebná komisia bola navrhnutá v zložení:       Michal Šerfel – predseda, Anna Orolínová – člen,

                                                                               Janka Durániová – člen, Ján Povec – člen, Anna

                                                                               Mudráková – člen, Stanislav Handzuš – člen,

                                                                               Mária Kovalčíková – člen, Milan Hudák, Poprad -

                                                                               člen, Anna Činčuráková - člen 

 

   Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ján Handzuš a Mgr. Michal Riša.

 

Tieto orgány boli schválené jednomyseľne.

 

5. Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Samuel Štefko, v ktorej uviedol, že na MVZ je prítomných 131 členov, čo predstavuje 804 hlasov.

 

6. Voľby do výboru PSU a DR prebehli bez závad.

 

 

- 2 -

 

 

7. Predseda volebnej komisie Michal Šerfel oboznámil MVZ s výsledkami volieb nasledovne:

 

Vydaných a spočítaných bolo 131 hlasovacích lístkov, z toho bolo 130 platných a jeden neplatný.

Počet hlasov z vydaných lístkov činí 804, čiže zvolený je člen, ktorý dosiahol nad 403 hlasov:

Do výboru boli zvolení nasledovní členovia:

 

Ing. Ján Hudák                                               484 hlasov

Ing. Jozef Hudák, CSc.                                  635 hlasov

Milan Pajerchin                                             589 hlasov

Miroslav Riša                                                480 hlasov

Pavol Šoltýs                                                  536 hlasov

Samuel Štefko                                                           517 hlasov

Do výboru neboli zvolení nasledovní členovia:

 

Ing. Samuel Čičmanec                                  248 hlasov

Ing. Patrik Františka                                      239 hlasov

Michal Kic                                                    399 hlasov

Ján Lazorčák                                                 201 hlasov

Karol Pavlík                                                  248 hlasov

 

Do Dozornej rady boli zvolení nasledovní členovia:

 

Ing. Miroslav Šerfel                                      630 hlasov

Anna Durányová                                           626 hlasov

Ing. Rudolf Hric                                            421 hlasov

Do Dozornej rady neboli zvolení nasledovní členovia:

 

Ing. František Lizák                                      308 hlasov

Ing. Patrik Františka                                      159 hlasov

 

8. V závere predseda MVZ poďakoval prítomným za účasť, poprial novým orgánom PSU veľa pracovných úspechov v ich funkciách a MVZ ukončil.

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, zapisovateľ                                 ….................................................

 

 

Ing. Jozef Hudák, CSc., predseda MVZ                               ….................................................

 

Overovatelia zápisnice:

 

Ján Handzuš                                                                          ….................................................

 

 

Mgr. Michal Riša                                                                  ….................................................