Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 16.5.2019 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

1.                Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Došlá pošta

4. Požiarna kontrola hasičov

5. P. Kolesár – užívanie pozemku na Štrkopieskoch

6. Odpoveď p. Lazorčákovi na diskusný príspevok

7. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia sú v plnení.

 

3. Došlá pošta:

 

                 výpis z registra pozemkových spoločenstiev

                 prípis zo štatistického úradu pre účtovníčku

                 Mraznica – odovzdaná žiadosť o dotáciu za rok 2019 na PPA , pobočka Poprad

                 kandidátka do výboru – Ing. Peter Mlynský, do výboru nemôže, ale do DR áno ( nie je         podielnik PSU)   

                 budú sa konať kontroly z lesníckeho centra, termín bude oznámený

                 z PPA nie sú platby za roky 2018  a 2017 – predseda sa informoval a na PPA vraj nie sú problémy, asi treba urgovať, prípadne dať podnet do TV

žiadosť skautov o vytvorenie tábora v našom lese – za Humbjargom – v čase od 19.7.do 28.7.2019

 

 Uznesenie č.1.: Výbor odsúhlasil vytvorenie tábora skautami zo Svitu v našom lese za Humbjargom      v termíne od 19.7. do 28.7.2019 pri dodržaní stanovených podmienok urbárom .

 

4. Bola vykonaná protipožiarna kontrola pracovníkmi Okresného hasičského zboru, kde bolo zistené, že nebola vykonaná termínovaná  revízia hasiacich prístrojov v urbáre, ale táto je v súčasnosti uskutočnená a bol doložený doklad o tejto revízii.

 

5. Stále pretrvávajú problémy s nepovoleným užívaním urbárskeho pozemku pri jazerách v areáli štrkopiesky pánom Kolesárom, boli tam členovia nášho výboru, ale on tam v tom čase nebol; ak nedôjde k dohode, budeme nútení podať oznámenie na polícii.

 

 Uznesenie č. 2: Výbor nesúhlasí s užívaním urbárskeho pozemku na Štrkopieskoch pánom

 

                          Kolesárom , nakoľko nie sú vyriešené problémy so svitovskými rybármi.

 

 6.  Výbor prejednal odpoveď pánovi Lazorčákovi na jeho diskusný príspevok a táto mu bude zaslaná. Zároveň bude táto odpoveď umiestnená na našej web stránke.

 

7. Rôzne:

 

                 predseda informoval členov výboru, že urbár bude mať novú mailovú adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a táto bude zverejnená na webovej stránke urbáru

                 Ing. Ján Hudák informoval výbor, že bol za ním Ing. Miroslav Fáber a chcel informácie ohľadom pozemkov a on mu to vysvetlil, ako to bolo pri pozemkových úpravách. Táto informácia sa netýkala problematiky a pozemkov nášho PSU.

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU