U Z N E S E N I E

 

 z  VZ PSU v Batizovciach, konaného dňa 24.3.2019

 

 

1. Valné zhromaždenie volí za predsedu VZ Ing. Jozefa Hudáka, CSc.

 

2. Valné zhromaždenie schvaľuje:

 

a) overovateľov zápisnice: Zuzana Voščeková

                                           Ján Handzuš

 

b) zapisovateľa:                 Milan Pajerchin

 

c) návrhovú komisiu:         Ing. Bohuslav Pisár – predseda

                                           MUDr. Miroslav Hudák - člen

                                           Ladislav Bučko - člen

 

d) mandátovú komisiu:      Samuel Štefko – predseda

                                           Ing. Miroslav Šerfel – člen

                                           Ing. Rudolf Hric – člen

 

e) volebnú komisiu:           Michal Šerfel – predseda

                                          Stanislav Handzuš – člen

                                          Ján Horevaj – člen

                                          Ján Lazorčák – člen

                                          Mária Kovalčíková – člen

                                          Jaroslav Kuzmík – člen

                                          Anna Mudráková – člen

                                          Janka Durániová – člen

                                          Anna Orolínová – člen

 

f) účtovnú závierku PSU v Batizovciach za rok 2018 s dosiahnutým výsledkom – stratou – 29 029,79 €. VZ schvaľuje vysporiadanie straty preúčtovaním na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov.

   

g) návrh novelizovanej Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej             

    nehnuteľnosti podľa zákona č. 110 zo 14. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013

    Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z. a ktorým sa menia a

    dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.

 

3. Valné zhromaždenie berie na vedomie:

 

    a) správu mandátovej komisie

    b) správu o činnosti PSU v Baizovciach za rok 2018

    c) správu o lesníckej činnosti PSU v Batizovciach za rok 2018

    d) informáciu o hospodárení PSU v Batizovciach za rok 2018

    e) správu DR za rok 2018

 

 

 

 

 

4. Valné zhromaždenie ukladá výboru PSU zverejňovať zápis zo svojho každého zasadnutia na vebovej stránke PSU. Prístup k týmto interným informáciám bude chránený samostatným heslom, ktoré si môže vyžiadať každý člen urbáru oproti podpisu v kancelárii PSU v Batizovciach.

 

5. Vzhľadom na to, že vo voľbách do nového výboru PSU v Batizovciach a Dozornej rady PSU nebol nikto zvolený, valné zhromaždenie poveruje doterajších členov výboru a Dozornej rady spravovaním PSU v Batizovciach do termínu konania mimoriadneho valného zhromaždenia, kedy sa budú opakovať voľby do orgánov spoločenstva.

 

6. Valné zhromaždenie ukladá poverenému výboru zvolať mimoriadne VZ v termíne najneskôr do konca júna 2019.

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia:                Ing. Bohuslav Pisár         ..................................................

 

 

 

                                               MUDr. Miroslav Hudák  …..............................................

 

 

 

                                               Ladislav Bučko               …..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

V Batizovciach dňa 24.3.2019