S P R Á V A

 

o činnosti Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2018          

 

Vážení členovia urbáru,

 

dnes sa po roku opäť stretávame pri hodnotení našej činnosti, preto mi dovoľte, aby som Vás oboznámil tak s prácou výboru ako aj celého spoločenstva za obdobie od posledného VZ, ktoré sa konalo dňa 8.4.2018.

 

Plnenie uznesení z posledného VZ:

Čo sa týka plnenia uznesenia môžeme konštatovať, nakoľko je aj v dnešnom programe schválenie zmluvy novelou zákona 110/2018 uznesenie z predošlého zhromaždenia je splnené.

 

          Činnosť Pozemkového spoločenstva v sledovanom období riadil deväťčlenný výbor,  ktorý sa na svojich zasadnutiach schádzal pravidelne jedenkrát za mesiac a v prípade potreby bolo zvolané aj mimoriadne zasadnutie výboru.

Výbor na týchto zasadnutiach prejednával najmä úlohy, vyplývajúce z prijatých uznesení výboru, či už na úseku lesníckom, majetkovom a finančnom. Zasadnutí výboru sa zúčastňovala aj predsedníčka DR, ktorá oboznamovala členov výboru s jej kontrolnou a revíznou činnosťou v priebehu celého obdobia a táto bola zameraná najmä na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, na starostlivosť o majetok urbáru, plnenie prijatých uznesení na výborových schôdzach i na VZ, ako aj na celkovú prácu v lese. Ostatní členovi dozornej rady boli prizývaní na výbor podľa potreby.

 S vykonávanými prácami v lese ako aj návrhmi na riešenie problémov spojených s týmito prácami oboznamoval členov výboru lesný hospodár Jozef Ivan. Tak ako minulý rok, aj v roku 2018 boli vytvorené protipožiarne asistenčné hliadky urbáru a to len pre prípad vyhlásenia zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a to s členov výboru a lesného hospodára. Zvolávanie týchto dvojčlenných hliadok v prípade potreby zabezpečovali Ing. Jozef Hudák, CSc. a Michal Pastrnák.

  Na svojom prvom zasadnutí, po konaní VZ, dňa 19.4.2018 výbor prejednal diskusné príspevky členov urbáru a rozhodol, že týmito sa bude zaoberať podrobnejšie v priebehu ďalšej práce výboru za prípadnej účasti niektorých diskutujúcich.

 V ďalšom bode sa výbor zaoberal písomnou žiadosťou letiska Poprad -Tatry o výrub náletových drevín okolo plota na LV č.1745,parcelné číslo 6448 a k tejto žiadosti sa uskutočnilo spoločné jednanie zainteresovaných strán, ale tato práca sa dodnes neuskutočnila. Dňa 12.4.2018 bola v našom PSU vykonaná požiarna kontrola, pri ktorej neboli zistené žiadne nedostatky.

 Čo sa týka prác v lese, tieto sa rozbehli intenzívne a lesný hospodár riadi sadenie stromčekov, uhadzovanie haluziny ako aj výber stromkov zo škôlky do snehovej jamy. Uhadzovanie haluziny v lokalite Háj zabezpečoval pán Šimko a ťažbu dreva v lokalite Barnejg zabezpečoval pán Raček.

Výbor tiež riešil stále pokračujúce problémy s úhradami členov urbáru za neodrobené brigády v rokoch 2014 až 2015 a právnik nám poradil, že treba týmto dlžníkom zaslať predžalobnú upomienku. Za roky 2016 až 2017 je potrebné za neodrobené brigády zaplatiť 6 980,- € a odrábanie spätne v roku 2018 už nie je možné. Následne výbor prijal uznesenie, že všetkým podielnikom, ktorí nemajú odpracované brigády v rokoch 2016-2017 bude zaslaná výzva a šek, aby zaplatili zodpovedajúcu sumu.

Výbor ďalej prejednal možnosť obnovenia zmluvy s rybárskym zväzom vo Svite na jazerách Štrkopieskov s tým, že zástupcovia rybárov sa dostavia do kancelárie urbáru k jej prejednaniu.(Do dnešného dňa sa to neuskutočnilo)

          Na júnovom zasadnutí dňa 5.6.2018 sa výbor v prvom rade zaoberal kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a konštatoval, že tieto sú splnené. V uvedenom mesiaci bola uskutočnená kontrola hasiacich prístrojov používaných v urbáre, pri ktorej neboli zistené závady.

 Výbor tiež odsúhlasil udelenie splnomocnenia pre JUDr. Juraja Lukáča na právne zastupovanie urbáru vo veci neuhradených poplatkov za neodpracované brigády v rokoch 2014-2015, prejednal oznámenie Ing. Ondreja Michalku, CSc. o súhlase na prevod podielov rodinných príslušníkov.

V rámci rekonštrukcii železničnej trate Lučivná – Poprad bola podpísaná predbežná zmluva so Železničnou spoločnosťou SR a v súčasnosti sa pripravuje projekt na realizáciu prác v zmysle stavebného zákona t.j. Príprava na uloženie odpadovej zeminy z rekonštrukcie železničného zvršku.

 Na základe splnomocnenia na právne zastupovanie vo veci neuhradených poplatkov za neodpracované brigády v rokoch 2014-2015, JUDr. Lukáč pripravil text predžalobnej výzvy na sumu 278,86 € ako pokus o zmier a táto bola zaslaná tým podielnikom, ktorí ešte poplatok neuhradili.

 V ďalšom bode bola podaná informácia o zaplatení poplatkov za neodpracované brigády v rokoch 2016-2017 a bolo konštatované, že jedna tretina podielnikov PSU poplatky vyrovnala.

 Výbor PSU bol oslovený pracovníkmi firmy FOR- REGION, ktorá nám ponúkla pomoc pri vypracovaní projektu pripravovanej výzvy na rekonštrukciu lesných ciest v správe nášho urbáru. Výbor bude sledovať pripravovanú výzvu a po jej zverejnení sa bude problematikou zaoberať. Do úvahy by pripadala lokalita Lazina a Pod Mašinu. Výbor bol oboznámený s tým, že práce v lese pokračujú podľa PSL, bolo vysadených 20 tisíc stromčekov a pokračuje sa v likvidácii vetrovej a kôrovcovej kalamity.Ing. Jozef Hudák, CSc. a Michal Pastrnák sa boli informovať na správe katastra v Poprade ohľadom prepisu podielov Rímsko-kat. Cirkvi Batizovce na Rímsko-kat. Cirkev Sp. Teplica a k uvedenému sa uskutoční ďalšie jednanie.

Práce v lese pokračujú podľa plánu, vyžínanie uskutočňujú p. Janoščík a p. Šimko, pokračuje sa uhadzovaním haluziny brigádnicky. V rámci poskytovania urbárskej chaty organizáciám v obci výbor prijal uznesenie, že chata sa bude poskytovať pre PD Batizovce, CSS Batizovce a poľovníkom bezplatne raz ročne, za predpokladu, že budú dodržiavané stanovené podmienky na prenájom chaty. Ostatným záujemcom sa bude chata poskytovať na základe predloženej žiadosti  a následného schválenia výborom. Na augustovom zasadnutí, v rámci kontroly plnenia uznesenia, výbor upozornil na to, že keď sa nachystá drevo ku chate, ľudia tam chodia opekať, drevo použijú a pre návštevníkov chaty nezostane. V ďalšom bode výbor prejednal list p. Gašperovej, v ktorom kritizuje urbár, že prešustroval peniaze a žiada aj od dôchodcov o úhradu za neodpracované brigády dali sme podnet právnikovi za osočovanie výboru. Výbor prejednal žiadosť p. Kolesára o poskytnutie pozemku na chov kôz pri diaľnici, ale nech podá žiadosť o vyjadrenie na diaľničnú spoločnosť, či to nie je v ochrannom pásme a potom sa vyjadrí aj výbor PSU. NDS nemala výhrady k tejto činnosti, ale treba zabezpečiť ochranné ohradníky a predložiť návrh na ich osadenie a v návrhu zmluvy zakotviť, že sa o tento pozemok bude patrične starať. K uvedenému výbor prijal uznesenie, v ktorom odsúhlasil vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy ohľadom pasenie kôz na pozemkoch PSU pri diaľnici s chovateľom p. Kolesárom cestou právnika s cenou nájmu 50,- € ročne. Na novembrovom zasadnutí v rámci kontroly plnenia uznesení výbor rozhodol, že termín vypracovania nájomnej zmluvy pre p. Kolesára sa presúva na neskorší termín a to do vyriešenia problémov s nájomnou zmluvou s rybárskym zväzom vo Svite čo nebolo doposiaľ splnené.

Čo sa týka neodpracovaných brigád za roky 2014-2015, suma súhlasí s účtovníctvom nie je zaplatených 112,97€.

Ing. Jozef Hudák, CSc. informoval výbor o lesných prácach s tým, že poukázal na škody spôsobené povodňou v mesiaci júli, riešilo sa to v spolupráci so starostom obce Batizovce, ktorý vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity. Došlo k vybreženiu Velického potoka, najmä pri prvej Barnejgovej lúke; potok čistila firma Elrika; vybreženie robilo povodie Bodrogu a Hornádu ako aj splanirovanie prechodu cez cestu; brody boli vyčistené. Lesník konštatoval, že na brigády chodí veľmi málo členov urbáru. Na základe toho výbor prijal uznesenie, v ktorom doporučuje navrhnúť na najbližšom VZ obnovenie resp. zmenu uznesenia ohľadom odrábania brigád alebo ich platenia. Vzhľadom na to, že technický stav urbárskeho auta je už nevyhovujúci, je potrebné riešiť jeho opravu resp. kúpu nového alebo aj staršieho, ale zachovalého. Na svojom druhom augustovom zasadnutí sa výbor zaoberal dedičským konaním po Jánovi Kuzmíkovi a zabezpečil zaslanie potrebných údajov pre toto konanie. Bola daná žiadosť na správu TANAPu o opravu brodu potoka Vába pod Mašinu po povodni, kde bola schválená a v auguste aj vykonaná. V tomto mesiaci sa pokračovalo v odstraňovaní škôd po povodni, opravovali sa brody, p. Raček čistil popadané stromy z Velického potoka. Bol uskutočnený  odpredaj podielov od p. Gallovej a p. Reváka, odkúpil to člen spoločenstva. V rámci riešenia platieb za neodpracované brigády za roky 2016 a 2017 výbor prijal uznesenie, v ktorom odsúhlasil zaslanie upomienok tým členom, ktorí nemajú brigády odpracované za uvedené roky. Čo sa týka ťažby dreva, toto je spracované a uložené na gelbach. Je potrebné začať s prebierkami a prečistkami lesa, treba sa rozhodnúť, či to bude robiť p. Šimko alebo p.Raček. Dňa 28.8.2018 sa konalo VZ Štrkopieskov v kancelárii urbáru, účasť bola 100 %, bola schválená účtovná uzávierka za rok 2017 a dodatočne aj za roky 2013-2016. V ďalšom bode Ing. Jozef Hudák, CSc. oboznámil výbor so stavom prípravných prác na železnici s tým, že zatiaľ sa nevie kedy sa s prácami započne; p. Michal Pastrnák upozornil členov výboru na to, že medzi občanmi našej obce sa šíria nepravdivé informácie o činnosti členov výboru, voči čomu sa členovia výboru ohradili a vyjadrili znepokojenie nad takýmito názormi a ak niekto má niečo proti práci výboru, nech to povie priamo alebo podá trestné oznámenie. Októbrové zasadnutie výboru sa konalo dňa 4.10.2018, na ktorom výbor prejednal PSL, ktorí prišiel z 2- ročným oneskorením. Následne boli zaslané potrebné údaje na PPA k žiadosti o podporu na PR-MRAZNICA. Zaoberal sa návrhom predaja podielov od p. Danky Ferlicovej. Výbor konštatoval, že nedoplatky za neodpracované brigády za roky 2016 a 2017 činia sumu 1 109,40 €. Aj v tomto období pokračovali lesné práce v súlade s plánom, robili sa prerezávky a začalo sa ošetrovanie stromkov proti ohryzu zverou, a drevo, ktoré bolo vyťažené je aj  predané.

 V rámci lesníckej činnosti pokračovali práce spojené s ochranou stromkov pred ohryzom, ktoré zabezpečoval p. Šimko, vykonávala sa prerezávka v lokalite Lazina a Pod Mašinu, ktorú zabezpečovali p. Raček a p. Krátky a títo uskutočňovali aj ťažbu dreva pri letisku, kde bolo vyťažené cca 40 m3 borovice. Výbor po prejednaní situácie v lese upozornil poľovné združenie na poškodzovanie urbárskeho majetku v lese členmi združenia. Predseda poľovného združenia informoval výbor, že upozornil svojich členov na uvedené nedostatky a bude dôsledne kontrolovať dodržiavanie poriadku v lese členmi združenia. Výbor urbáru konštatoval, že p. Ivan vystavuje povolenia na chystanie dreva, následne kontroluje tieto práce a odoberá nachystané drevo, ale napriek tomu ak niekto zistí, že dochádza k nepovolenému chystaniu dreva, je toto potrebné nahlásiť lesnému hospodárovi alebo hociktorému členovi výboru PSU. Na zasadnutí dňa 4.12.2018 výbor prejednal žiadosť Banského úradu v Sp. Novej Vsi na predloženie podkladov, týkajúcich sa spravovania bývalého dobývacieho priestoru a zabezpečil ich zaslanie. Pani Gašperovej bola zaslaná odpoveď na jej list, na základe zistenej skutočnosti bolo zo Sociálnej poisťovne vrátené 124,34 €. Výbor tiež prejednal oznámenie účtovníčky o výške predpokladanej straty PSU za rok 2018 vo výške cca 24 tisíc €. Na základe prehodnotenia zápočtu pohľadávok a záväzkov v rámci inventúry brigád, výbor prijal uznesenie, že na základe vykonanej inventarizácie  k 31.12.2018, výbor nariaďuje účtovníčke PSU vykonať zápočet pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z neodpracovaných brigád za roky 2016 a 2017 a nevyplatených dividend u týchto členov PSU: Kačicová Monika vo výške 9,58 € a Pastrnáková Anna vo výške 378,89 €.Za roky 2016 a 2017 ešte zostali nezaplatené brigády od 6 členov vo výške 190,54 €.V roku 2018 z 350 členov odrobilo len 65 a 285 neodrobilo čo činí v prepočte zaplatiť  4 349,74 €.Na rok 2019 už odrobilo 16 členov 53 hod.

 V rámci prípravy VZ za rok 2018 výbor rozhodol zaslať členom urbáru prípisy ohľadom možnosti prihlásiť sa do kandidátky za člena výboru a DR. Zasadnutia výboru v mesiaci januári 2019 sa zúčastnila aj účtovníčka PSU, ktorá oboznámila členov výboru s problémami vzniknutými prijatými novými zákonmi a novelami zákona o účtovníctve a to najmä: treba riešiť pracovnú zdravotnú službu, t.j. kategorizovať členov výboru – dohodárov do pracovných skupín podľa rizikového stupňa pracovnej činnosti; taktiež sa treba zaoberať novelou zákona o DPH a pripraviť nové nájomné zmluvy o nebytových priestoroch a treba riešiť zákon o ochrane osobných údajov a pripraviť ho pre podmienky PSU. V rámci došlej pošty bola na výbor doručená pozvánka od hasičov na ich VČS., bola riešená elektronická schránka pre urbáre, ktorú bude treba zaviesť až v roku 2020. riešila sa aplikácia novely zákona č. 110/2018 o SPF a to spôsob aplikácie vzťahov medzi vlastníkmi pozemkov a SPF treba podávať hlásenia na SPF aj nulové t.j. ak nemáme zisk. Výbor tiež prejednal návrh novej spoločenskej zmluvy PSU, ktorý sa rieši cestou nášho právnika a tento bude predmetom jednania na VZ. Na prvom februárovom zasadnutí výbor prejednal žiadosť batizovských hasičov o cenu do tomboly na hasičský ples, ktorá však nebola poskytnutá, dňa 6.2.2019 sa v kancelárii PSU uskutočnilo stretnutie s banským úradom ohľadom skládky materiálu na urbárskych pozemkoch,od Ing. Bojňanského sa vrátilo oznámenie o nezaplatení za neodpracované brigády, ktoré neprevzal,bola riešená registračná pokladňa urbáru t.j. elektronická kasa, v ktorej treba prerobiť softvér, alebo kúpiť novú, taktiež boli prepracované nájomné zmluvy pre p. Pramuka a p. Slezákovu. Vzhľadom na obsadené termíny KD v Batizovciach, výbor sa dohodol, že VZ urbáru sa uskutoční v sále KD dňa 24.3.2019 so začiatkom o 13.30 hod., pozvánku je potrebné zaslať do 20.2.2019 a spolu s ňou aj informačný list pre členov PSU. Výbor sa tiež dohodol, že na dnešnom VZ je potrebné doriešiť konanie brigád v ďalšom období, či ich treba zrušiť alebo ako pokračovať, bolo by potrebné, aby ste sa vy členovia k tomuto vyjadrili a VZ na základe tohto príjme uznesenie.Na zasadnutí dňa 27.2.2019 sa výbor zaoberal hlavne návrhom spoločenskej zmluvy PSU, ku ktorému členovia výboru naniesli svoje pripomienky a tieto budú prejednané s právnikom. Nakoľko bolo k urbárskemu majetku pridelené aj jednotlivské, je toto potrebné zakotviť do spoločenskej zmluvy. Vzhľadom na to, že marcové zasadnutie výboru sa konalo po termíne stanovenom na prihlásenie sa kandidátov pre voľby výboru a DR, členovia výboru konštatovali, že do volieb za člena výboru sa prihlásili Patrik Františka, Samuel Čičmanec, Karol Pavlík st., Michal Kic, Ing. Jozef Hudák, CSc., Pavol Šoltýs, Samuel Štefko, Milan Pajerchin. Ing. Bohuslav Pisár, Michal Pastrnák, a Ing. Ján Hudák.

Za člena Dozornej rady sa prihlásili Ing. František Lizák, Ing. Rudolf Hric, Anna Durányová, MUDr. Miroslav Hudák, Ladislav Bučko, Patrik Františka a Ing. Miroslav Šerfel. V rámci došlej pošty výbor prejednal prípis Lipt. - tatr. združenia ohľadom lesného hospodárstva – vyčíslenie škôd v Čechách, na výbor bol doručený návrh nájomnej zmluvy od PD Mengusovce na pozemky, ktoré družstvo obhospodaruje a sú vo vlastníctve urbáru a tiež sa zaoberal žiadosťou o možnosť vykonávať lesnícke práce od firmy LESLOV, s.r.o. Spišské Bystré; výbor prejednal pripomienku účtovníčky urbáru ohľadom vypracovania a schvaľovania účtovnej uzávierky za rok 2018, aj čo sa týka účtovania odpisov a prijal uznesenie, že odsúhlasuje účtovnú uzávierku PSU v Batizovciach za rok 2018 bez výhrad.

Zámery na rok 2019

Ø Zalesňovanie

Ø Uhadzovanie zbytkov po ťažbe

Ø Ochrana vyžínaním

Ø Náter

Ø Prerezávky

Ø Oprava kopcov a hraníc

Ø Ostatné pestovné práce

zhruba v hodnote 19 000€

 

Na záver by som poďakoval za prácu doterajším členom výboru a DR ako aj ostatným členom, ktorí boli akokoľvek nápomocní urbáru a popriať veľa úspechov v práci novému výboru a členom DR.