S P R Á V A

 

o činnosti Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2017 

Vážení členovia urbáru, 

dnes sa po roku opäť stretávame pri hodnotení našej činnosti, preto mi dovoľte, aby som Vás oboznámil tak s prácou výboru ako aj celého spoločenstva za obdobie od posledného VZ, ktoré sa konalo dňa 19.3.2017. 

Doplniť plnenie uznesení z posledného VZ 

Činnosť Pozemkového spoločenstva v sledovanom období riadil poverený deväťčlenný výbor,  ktorý sa na svojich zasadnutiach schádzal pravidelne jedenkrát za mesiac. Výbor na týchto zasadnutiach prejednával najmä úlohy, vyplývajúce z prijatých uznesení výboru, či už na úseku lesníckom, majetkovom, finančnom, ale najviac času v práci výboru bolo venované, tak ako každý rok problematike firmy Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce. 

Zasadnutí výboru sa zúčastňovala aj predsedníčka DR, ktorá oboznamovala členov výboru s jej kontrolnou a revíznou činnosťou v priebehu celého obdobia. Táto bola zameraná najmä na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, na starostlivosť o majetok urbáru, plnenie prijatých uznesení na výborových schôdzach i na VZ, ako aj na celkovú prácu v lese. Ostatní členovia dozornej rady boli prizývaní na výbor podľa potreby. 

 S vykonávanými prácami v lese ako aj návrhmi na riešenie problémov spojených s týmito prácami oboznamoval členov výboru lesný hospodár Jozef Ivan. V zmysle novelizácie zákona o požiarnej ochrane a zabezpečenia dodržiavania jeho ustanovení, sa v roku 2017 nekonalo školenie požiarnych hliadok nášho urbáru, nakoľko to zákon nevyžaduje. 

Požiarne hliadky budú vytvorené len v prípade vyhlásenia zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a to z členov výboru a lesného hospodára. Výbor rozhodol, že vytvorenie týchto hliadok v prípade potreby zabezpečia Ing. Jozef Hudák, CSc. a  Michal Pastrnák s tým, že hliadky budú dvojčlenné. Následne požiarny technik PSU Milan Bača preškolil členov výboru na vykonávanie týchto hliadok. 

Na svojom prvom zasadnutí po konaní VZ dňa 7.4.2017 výbor prejednal diskusné príspevky členov urbáru ohľadom návrhu na zmenu zmluvy PSU a prijal uznesenie, v ktorom odsúhlasil prijatie návrhu na zmenu niektorých kapitol Spoločenskej zmluvy PSU v Batizovciach nanesených na VZ dňa 19.3.2017 s tým, že toto bude predložené na schválenie na najbližšom uznášania schopnom VZ. 

V ďalšom bode p. Pastrnák oboznámil výbor s tým, že na LV č. 1745 je ťarcha na šiestich parcelách z dôvodu výstavby diaľnice. Taktiež bol doriešený problém v rozdiele cca 2 ha v plochách, ktoré boli poskytnuté pre potreby dotácií PPA, čím boli splnené požadované podmienky. Bolo tiež prejednané zaslanie zmluvy o poskytovaní štátnej pomoci na vypracovanie PSL pre národné lesnícke centrum. 

 Výbor splnomocnil Ing. Jozefa Hudáka, CSc. na zastupovanie urbáru na VZ Štrkopieskov s.r.o. Batizovce. Následne Ing. Jozef Hudák, CSc. informoval výbor o priebehu zasadnutia VZ Štrkopieskov  a konštatoval, že zápisnica z posledného zasadnutia stále nie je vypracovaná, nakoľko ing.  Bojňanský nemá čas;

p. Pastrnák upozornil na situáciu vo zverejňovaní účtovníckych údajov firmy štrkopiesky s.r.o. nakoľko došlo k tomu, že v schránkach niektorých členov PSU sa našli kópie výpisov z bankových účtov. 

Dňa 8.4.2017 sa na Štrkopieskoch s.r.o. Batizovce konalo stretnutie zástupcov urbáru a spoločnosti, kde bolo dohodnuté, že najbližšie zasadnutie VZ Štrkopieskov sa uskutoční dňa 4.5.2017; 

Zástupcovia firmy a správkyňa reštrukturalizácie sa zúčastnili jednania na urbáre v Mengusovciach ohľadom dohody ďalšej ťažby štrku na ich pozemkoch, ale sa nedohodli, lebo urbár Mengusovce s tým nesúhlasil. Reštrukturalizácia vyšla vo Vestníku a do jedného mesiaca sa majú prihlásiť veritelia. 

p. Pastrnák oboznámil členov výboru s tým, že aj na súkromné pozemky, ktoré vznikli pri sceľovaní bol vypracovaný PSL a ing. Ján Hudák navrhol, aby si títo vlastníci vytvorili svoje spoločenstvo, lenže problém je v tom, že ich je veľa a s malými výmerami a potrebujú zodpovedného vodcu; nakoľko je PSL vypracovaný aj na tieto pozemky, pravdepodobne to bude riešiť vyšší orgán. 

Na svojom ďalšom zasadnutí dňa 12.5.2017 sa výbor zaoberal plnením uznesenia ohľadom návrhov na zmenu spoločenskej zmluvy s tým, že pripravený návrh bude zaslaný mailom každému členovi výboru na posúdenie. V rámci došlej pošty bolo prejednané oznámenie z okresného úradu ohľadom plánu starostlivosti o lesy v oblasti obnovy lesov; 

V tomto mesiaci bola vykonaná protipožiarna kontrola pracovníkmi Okresného hasičského zboru s výsledkom bez závad. Bola zaslaná žiadosť na PPA o dotáciu na PR Mraznica a v rámci prehodnotenia 5. stupňa ochrany t.j. Mraznice sa výbor zaoberal účasťou nášho PSU na petícii za spravodlivú a udržateľnú ekonomiku lesov. 

Výbor prehodnotil situáciu v úhradách za neodpracované brigády v rokoch 2014 – 2015 členmi urbáru a konštatoval, že doposiaľ nebolo zaplatené 615,43 € a rozhodol, zaslať druhú výzvu a zverejniť na webovú stránku s oznámením, kto nezaplatil a žiadať týchto členov, aby si priši dlh vyrovnať resp. dohodnúť vyrovnanie do kancelárie urbáru;

 Výbor po prejednaní zmien spoločenskej zmluvy doporučuje do návrhu zmluvy uviesť bezúhonnosť kandidáta do výboru a DR napr. neodrobené a nezaplatené brigády s pod. 

S výsledkami zasadnutia VZ Štrkopieskov, konaného dňa 4.5.2017 oboznámil výbor ing. Jozef Hudák, CSc. s tým, že zápisnica ešte nie je vypracovaná a nebola vyhotovená ani zápisnica z predchádzajúceho VZ; 

Reštrukturalizácia beží od 1.4.2017 – schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 5.6.2017 v hoteli Dukla v Prešove; pre firmu, ktorá to zabezpečuje sa platí 5 000,- € za mesiac, na pol roka; vo firme nebola schválená ročná uzávierka, nakoľko ing. Bojňanský bol proti; zmena konateľov v zmysle príslušného zákona nebola uskutočnená. 

V rámci zalesňovania urbárskych lesných pozemkov výbor prijal uznesenie, že je potrebné zabezpečiť geometrické zameranie parcely na porastovom čísle 779 pri letisku. Uznesenie je v plnení, bude splnene po podpísaní nového PSL. 

Výbor PSU požiadal správkyňu reštrukturalizácie o doplnenie nákladov na rekultivácie vyťažených urbárskych pozemkov do reštrukturalizačného plánu. Vzhľadom k tomu, že tieto vyťažené pozemky boli súčasťou dobývacieho priestoru u správcu štrkopieskov, nami požadované doplnenie nákladov na rekultivácie, tieto neboli do plánu reštrukturalizácie zaradené. 

 Na základe podanej žiadosti na PPA bola nášmu urbáru schválená dotácia na Mraznicu vo výške 2 033,65 €. Členovia výboru prejednali sťažnosť, ktorú podala ŠOP na OcÚ Batizovce týkajúcu sa nelegálnej skládky biotopického odpadu na urbárskom pozemku porastové číslo 553 „Jelšina“. 

Po obhliadke boli zistené, že sa jedná o konský trus a podstielku z pilín v značnom množstve. Bol zistený aj pôvodca skládky – chovateľ koní zo Štôly. Následne bola zvolaná porada za účasti urbáru a starostov obcí Batizovce, Štôla, Mengusovce a Gerlachov na likvidácie skládky. 

Bol vyzvaný pôvodca skládky zo Štôly, aby túto zlikvidoval, čo bolo z jeho strany prisľúbené. PSU uskutoční kontrolnú obhliadku nelegálnej skládky a bude o tom informovať životné prostredie. (skládka bola zlikvidovaná) 

Po dohode  medzi predsedom poľovného združenia v Batizovciach a výborom PSU že poľovné združenie zakúpi chemické prípravky na ochranu stromčekov pred lesnou zverou, čo bolo aj splnené. 

V rámci reštrukturalizácie firmy Štrkopiesky s.r.o. sa uskutočnila schôdza veriteľov dňa 5.6.2017 v hoteli Dukla v Prešove, ktorá bola uznášania schopná a bol schválený výbor veriteľov.

 Vzhľadom k tomu, že sa uvažovalo o možnosti ďalšej ťažby štrkov sa vybor rozhodol požiadať zastupiteľstvo obce Batizovce o zmenu územného plánu zastupiteľstvo obce neschválilo. 

Výbor sa tiež zaoberal pripomienkou p. Pastrnáka ohľadom neodpracovaných brigád niektorých členov v rokoch 2014-2015 čo ešte  nezaplatili za neodpracované hodiny. Týmto našim členom sa v prípade potreby počas úradných hodín snažíme vysvetliť v čom sa vyskytol problém  a spoločne hľadáme východisko z danej situácie. 

Ing. Ján Hudák požiadal výbor o riešenie platenia za používanie urbárskej chaty organizáciami v obci ako sú PD, poľovníci, CSS Batizovce a výbor rozhodol, že týmto organizáciám bude chata poskytnutá bezplatne. 

Na svojom zasadnutí dňa 23.8.2017 výbor prejednal výsledok kontroly lesnej evidencie na LÚ v Poprade, kde bolo konštatované, že neboli zistené žiadne nedostatky v evidencii platného LHP. Na základe uznesenia výboru PSU, bol podaný návrh na LÚ Poprad na registráciu ing. Jozefa Hudáka CSc. ako štatutára PSU Batizovce, čo bolo aj schválené. 

Dňa 30.7.2017 bolo vyhlásené zvýšené nebezpečie vzniku požiaru, na základe čoho chodili do lesa ako hliadky p. Ivan, p. Pastrnák, p. Štefko a ing. Jozef Hudák, CSc. a toto bolo 14.8.2017 odvolané. Výbor tiež odsúhlasil poskytnutie ubytovania hasičom pri Spomienkovej súťaži s tým, že členovia DHZ sa zúčastnia brigády pri prerezávke porastov v urbárskom lese, čo aj bolo splnené. 

Vzhľadom na to, že stále nie sú vyrovnané dlhy za neodpracované brigády, je potrebné v čo najkratšom čase zaslať druhé upomienky týmto členom. Ďalej sa členovia výboru dohodli že sa uskutoční výjazdové zasadnutie, dňa 8.9.2017 o 8.00 so zrazom členov výboru a Dozornej rady v kancelárii urbáru. 

Na tomto výjazdovom zasadnutí lesný hospodár Jozef Ivan informoval členov výboru a DR so situáciou v lese t.j. prácami spojenými s udržiavaním lesa ako sú vyžínanie, prerezávky, ťažba dreva úžitkového aj palivového. Pán Ivan taktiež uviedol, že aj naďalej sa konajú brigády členov urbáru, či už pri uhadzovaní  haluziny, vyrezávaní briez ako aj vyžínaní. 

Taktiež prebieha výmena kopencov. Členovia výboru a DR sa osobne v teréne presvedčili o vykonávaní niektorých prác a tiež si prezreli miesto, kde je postavená nová lavička v lokalite Humbjarg, ktorú s povolením urbáru osadili dobrovoľníci cestou OcÚ v Batizovciach. 

Pri kontrole stavu chaty, ako aj jej okolia, členovia výboru a DR konštatovali že je potrebné dokončiť natretie chaty a do výbavy pre rekreačné účely dokúpiť riady, poháre ako aj nože a vidličky. Vedľa chaty bola navrhnutá plocha na výstavbu skladu palivového dreva pre potreby užívateľov chaty, no zatiaľ k výstavbe nedošlo. Výbor sa bude touto situáciou zaoberať na svojich ďalších zasadnutiach. 

Ďalšie zasadnutie výboru sa konalo dňa 26.10.2017, na ktorom boli členovia výboru oboznámení s výsledkami kontroly z OÚ Prešov – štátny dozor a pri tejto neboli zistené nedostatky. 

Ing. Jozef Hudák, CSc. informoval výbor o MVZ Štrkopieskov a prečítal zápisnicu z tohto jednania a taktiež priložil nahrávku na CD nosiči ako prílohu k zápisnici. Uviedol tiež, že reštrukturalizácia prebieha podľa plánu a najbližšie zasadnutie veriteľov sa uskutoční dňa 30.10.2017 v Prešove. 

V rámci lesníckej činnosti výbor prejednal problém pri chystaní palivového dreva rómskym občanom Ladislavom Pačajom, ktorý nachystal 9,5 prm a vyrúbal aj stojaté vŕby a jelše, takže výbor rozhodol, že ďalšie lístky na drevo nedostane. Ťažbu dreva uskutočňuje s prestávkami p. Raček a ochranu proti ohryzu stromkov zverou uskutočnili p. Janoščík a p. Šimko, niečo sa urobilo aj brigádnicky. Taktiež bol upravený brod cez potok pri studničke za Humbjargom. 

Na základe pretrvávajúcich problémov s nezaplatenými neodrobenými brigádami výbor doporučil prejednanie tejto záležitosti na najbližšom VZ. 

Uskutočnilo sa rokovanie so zástupcami železnic SR ohľadom možnosti uloženia výkopovej zeminy pri rekonštrukcii železnice Lučivna – Poprad. Pripravuje sa navrh zmluvy uloženie tejto zeminy v rámci rekultivácie vyťažených lokalít. K tomu je však potrebná registrácia  PSU v Štátnom verejnom registri cez advokáta. Výbor následne odsúhlasil zápis dobývacieho priestoru v areáli Štrkopieskov do Štátneho verejného registra podľa príslušných parcelných čísiel a zabezpečením prepisu predmetného dobývacieho priestoru. 

Výbor poveril členov výboru Ing. Jozefa Hudáka, CSc. a ing. Jána Hudáka zúčastniť sa schôdze veriteľov v Prešove dňa 30.10.2017 o 11.00 hod. Výbor ďalej prejednal žiadosť predsedu PD p. Stoličného o možnosť odkúpenia urbárskeho pozemku v areáli PD Batizovce a doporučil predsedovi PD zaslať písomnú žiadosť, ktorá bude predmetom jednania na VZ. (nebola doručená) 

Na svojom zasadnutí dňa 30.11.2017 sa výbor opätovne zaoberal problémom ohľadom vyvážania biologického odpadu z konskej farmy vo Štôle – majiteľ p. Petruš, na ktorý nás telefonicky upozornili pracovníci Okresného úradu životného prostredia. Pri kontrole na uvedenom mieste v lokalite Jelšiny, lesným hospodárom p. Ivanom a členom výboru ing. Jozefom Hudákom bolo zistené, že pracovník uvedenej farmy vyváža traktorom odpad z tejto farmy a bol prichytený priamo pri čine. Následným šetrením sa zistilo, že skládka sa nenachádza na parcele PSU, ale na súkromnom pozemku, takže výbor nemôže podať trestné oznámenie na políciu. 

Práce v lese pokračujú podľa plánu, členovia výboru chodia na kontrolu, boli problémy s Rómom Gáborom ohľadom palivového dreva a tieto rieši OLH p. Ivan. 

Čo sa týka odpracovaných brigád bolo konštatované, že v roku 2016 bolo odrobené 747 hod. a neodrobené 1 711 hod. v roku 2017 bolo odrobené 796 hod. a neodrobené 1 654 hod. V prílohe zápisnice z výborovej schôdze je uvedený zoznam podielnikov PSU, ktorí doteraz nezaplatili za neodpracované brigády za roky 2014 -2015, pričom boli už viackrát upozornení na uvedené skutočnosti.  (14 členov – 463€ ) 

 Na základe žiadosti p. Pukovej o prenájom priestorov na ubytovanie nad garážou, výbor odsúhlasil tento prenájom v miestnosti na severnej strane vo výške 150,- € s DPH za mesiac od 1.1.2018 na dobu neurčitú. Vzhľadom k navýšenej spotrebe energií za obdobie 2016-2017 výbor PSU zvýšil nájom pre p. Pramuka na 150,-€ s DPH za mesiac od 1.1.2018. 

V rámci obnovy hraničných kopiencov výbor rozhodol zabezpečiť v réžii výboru ich obnovu plus ich zameranie podľa GPS a priradiť im súradnice a následne vypracovať ich zoznam a to v spolupráci s lesným hospodárom urbáru. V ďalšom bode výbor odsúhlasil vyplatenie odmien členom výboru za rok 2017 v takej výške ako boli vyplatené v roku 2016. 

 Predsedníčka DR oboznámila výbor s výsledkami zasadnutia DR, je potrebné urobiť súpis majetku vo všetkých ubytovacích priestoroch PSU. V roku 2018 sa konalo prvé zasadnutie výboru dňa 25.1.2018, na ktorom výbor prejednal oznámenie PD Mengusovce ohľadom nájmu za poľnohospodársku pôdu, ktoré zasielalo aj našim členom, 

Ďalej prejednal žiadosť Matice Slovenskej o sponzorstvo na Kúdeľnú izbu, ale tejto nebolo vyhovené. Do verejného registra firiem bolo zapísané PSU v Batizovciach ako právnická osoba pre možnosť spolupráce so štátnymi firmami a taktiež bol uskutočnený prevod pozemkov dobývacieho priestoru Batizovce 1 zo Štrkopieskov s.r.o. na PSU v Batizovciach. 

V rámci reštrukturalizácie boli členovia výboru oboznámení s tým, že došlo k predaju firmy Štrkopiesky s.r.o. Batizovce a túto odkúpila firma Fires za hodnotu 550 000,- €;

Druhé zasadnutie výboru v roku 2018 sa konalo dňa 23.2.2018, na ktorom predsedníčka DR p. Durányová informovala výbor o vykonanej kontrole pri ktorej boli kontrolované najmä účtovné doklady, stav majetku urbáru ako aj plnenie uznesení výboru. 

Dozorná rada venovala pozornosť aj splácaniu našej pohľadávky firmou REVMONTEL a informovala sa na plnenie termínu splátok. V rámci došlej pošty za mesiac február bolo zaslane z PPA rozhodnutie o prerušení správneho konania vo veci podpory na lesné pozemky európskeho významu (Mraznica). Správne konanie bude pokračovať po dodaní nového PSL na roky 2017 – 2026 

Zástupca ing. Bojňanského JUDr. Peter Farkaš, zaslal písomné oznámenie kde upozorňuje na konanie spoločnosti Štrkopiesky s.r.o., tohto času v reštrukture vzhľadom k nezrovnalostiam v činnosti konateľov spoločnosti. Bola zaplatená úhrada za dobývací priestor ,,Batizovce 1“ ktorý bol prevedený obvodným banským úradom na PSU Batizovce, vo výške 663,88 € za rok 2018 

Účasťou na VZ Štrkopieskov, výbor poveril ing. Jozefa Hudáka, CSc. a Michala Pastrnáka. V ďalšom bode ing. Ján Hudák oboznámil výbor s možnosťou uzatvorenia zmluvy so ŽSR ohľadom nájmu našich pozemkov v areáli Štrkopieskov na uskladnenie materiálu pri plánovanej rekonštrukcii železnice na trati L. Mikuláš - Poprad; 

 Ing. Jozef Hudák, CSc. informoval výbor, že firma REVMONTEL zaplatila prvé dve splátky a to za mesiace január a február a tieto sú už na našom účte;     ( toho času je pohľadávka  splatená ) v ďalšom bode sa výbor zaoberal prípravou dnešného VZ, navrhol jeho program a uzniesol sa, že pozvánky členom urbáru je potrebné zaslať najneskôr do 8.3.2018. 

Vážení členovia,

vypočuli ste si správu o činnosti nášho spoločenstva, ako aj o práci výboru za obdobie od posledného VZ. V závere mi dovoľte poďakovať za prácu členom výboru, členom dozornej rady, OLH, ale aj všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na činnosti urbáru a pomohli tak splniť neľahké úlohy, ktoré sme prijali na základe príslušných predpisov a zákonov.