Uznesenie z VZ PSU v Batizovciach

konaného dňa 8.4.2018

 

VZ volí za predsedu VZ Ing. Jozefa Hudáka CSc

 

VZ schvaľuje

 

a.) overovateľov zápisnice:               Zuzana Voščeková

                                                        Miroslav Ryša

 

b.) zapisovateľa zápisnice:                Milan Pajerchin

 

 

c.) návrhovú komisiu v zložení:        Ing. Bohuslav Pisár – predseda

Bučko   Ladislav člen

                                                         MUDr. Miroslav Hudák člen

 

d.) mandátovú komisiu v zložení:     Samuel Štefko predseda

Ing. Rudolf Hric

Pavol Šoltýs 173 člen

 

e.) správu o činnosti PSU v Batizovciach za rok 2017 a plán prác na rok 2018

 

f.) správu o lesníckej činnosti PSU v Batizovciach za rok 2017

 

g.) správu o hospodárení a účtovnej závierke PSU v Batizovciach za rok 2017

 

h.) účtovnú závierku PSU v Batizovciach za rok 2017 s dosiahnutým výsledkom – 11 024 €  strata. Tento výsledok zaúčtovať prevodom na účet 429 neuhradená strata. 

 

i.) správu DR o revíznej a kontrolnej činnosti za rok 2017

 

j.) zmenu zmluvy tak ako bolo uvedené v plnení uznesenia posledného VZ. 

 

 

Návrhová komisia:  Ing. Bohuslav Pisár – predseda:   .............................................

 

Bučko Ladislav – člen:                  .............................................

 

MUDr. Hudák Miroslav - člen          .............................................