Z Á P I S N I C A

 

z valného zhromaždenia PSU v Batizovciach, konaného dňa 8.4.2018

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:       1. Prezentácia účastníkov od 13.00do 13.30 hod.

                        2. Otvorenie VZ

                        3. Voľba predsedu VZ

4. Voľba zapisovateľa, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                        5. Plnenie uznesení z predošlého VZ

                        6. Správa o činnosti výboru PSU za rok 2017

                        7. Správa mandátovej komisie

8. Správa o hospodárení PSU za rok 2017   

                        9. Správa o lesníckej činnosti za rok 2017,plán prác na rok 2018

                        10.Správa o činnosti DR za rok 2017

                        11.Návrh na úpravu Spol. zmluvy a schválenie zmien

12.Informácia o činnosti a reštrukturalizácii firmy Štrkopiesky, s.r.o. za rok    2017

                        13.Diskusia

                        14.Uznesenie

                        15.Záver

 

2.-3. Schôdzu otvoril ing. Ján Hudák, ktorý zároveň vykonal voľbu predsedu VZ, za ktorého bol navrhnutý ing. Jozef Hudák, CSc. a tento bol zvolený jednomyseľne. Ing. Jozef Hudák, CSc. predniesol návrh programu na dnešné VZ a tento bol jednomyseľne schválený. 

4. Za zapisovateľa bol navrhnutý Milan Pajerchin a schválený jednomyseľne.

 Mandátová komisia: Samuel Štefko – predseda, Ing. Rudolf Hric – člen, Pavol Šoltýs – člen bola shválená jednomyseľne;

Návrhová komisia: Ing. Bohuslav Pisár – predseda, MUDr. Miroslav Hudák – člen, Ladislav Bučko – člen bola schválená jednomyseľne;

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Zuzana Voščeková a Miroslav Ríša a schválení jednomyseľne. 

5. V tomto bode ing. Jozef Hudák, CSc. uviedol návrh výboru na zmenu našej spoločenskej zmluvy, ktoré požadovali členovia urbáru na predchádzajúcom VZ a tieto sa týkali článku 4, bod 2, článku 5 bod 15, článku 7, bod 4, pís. a) a článku 8 bod 4.

Ing. Lizák k tomuto uviedol, že tento návrh mal byť na pozvánke, aby si to ľudia mohli dopredu preštudovať; 

6. Správu o činnosti výboru za rok 2017 predniesol Michal Pastrnák. 

7. Správu mandátovej komisie predniesol S. Štefko s tým, že z celkového počtu 349 členov je prítomných 194 členov a z celkového počtu hlasov 2 194 všetkých členov je prítomných 1 275 hlasov , čo je 58,11 %, to znamená, že dnešné VZ je uznášania schopné.

 8. Ing. Ján Hudák predniesol správu o hospodárení PSU za rok 2017 ako aj návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku. Pri hlasovaní sa 81 hlasov zdržalo hlasovania.

9. Správu o lesníckej činnosti za rok 2017 predniesol lesný hospodár Jozef Ivan,vrátane plánu  na rok 2018.

 10. Správu o činnosti DR za rok 2017 predniesla, predsedníčka DR A. Durányová.                                                                   

11. Tento bod bol prejednaný v rámci bodu 5. 

12. Informáciu o činnosti a reštrukturalizácii firmy Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce za rok 2017 predniesol ing. Jozef Hudák, CSc.

 13. Diskusia:

 -          Michal Pastrnák – prišla ponuka od Marty Gallovej, Mengusovce na odpredaj podielov urbáru t.j. 8 180 m2 v hodnote            1 636,- €, kto by mal záujem môže sa prihlásiť;

 -          za neodrobené brigády v rokoch 2014-15 zatiaľ nezaplatilo 14 ľudí, čo je cca 430,- €; 

-          kto má záujem o palivové drevo, nech si príde pre lístok čo najskôr, kým je drevo na dobrom mieste 

-          po dedine sa šíria reči, že vraj mám na Malej Frankovej postavený penzión za urbárske peniaze, čo je absolútna nepravda; 

-          p. Doležalová – nemá možnosť odrábať brigády, navrhuje platbu za neodrobené priamo na VZ a nemuseli by sa zasielať upomienky; treba zaviazať výbor, aby sa neišlo do strát;

 -          ing. Jozef Hudák, CSc. - nech sa ľudia vyjadria, či treba odrábať brigády alebo nie 

            p. Čičmanec ďakuje p. Lizákovi za pripomienku, treba viac vecí uverejňovať na webe, zápisnice uverejňované na stránke by mali byť podpísané a mesačne dávať na stránku všetko, čo sa vo výbore resp. PSU deje; treba dať možnosť kandidovať mladým ľuďom; Agrostav – skrývka – v akej výške je vlastne pravda; rekultivácie – zasypané bordelom; ľudia mali malé výnosy z ťažby štrkov; kúpa pozemkov v St. Smokovci – majú ich konatelia, prečo urbár dovolil, aby sa kúpili; požiarne hliadky- on chodí po lese a naháňa cigánov, treba urobiť viac hliadok, ktoré by kontrolovali dianie v lese; či si výbor všíma čierne skládky; PSU v Batizovciach a Štrkopiesky zastupoval jeden právnik – či to nie je stret záujmov; keď urbár nemá peniaze, či žiadal eurofondy na obnovu lesa; žiada urobiť hĺbkový audit na PSU; 

-           p. Doležalová  ona sa už na to pýtala skôr, prečo sa z toho nedá vycúvať a Štrkopiesky narobili dlhy, vyťažili veľa, ale riadne nezaplatili; poukázala len na negatívne veci a čo s našim 20 percentným podielom; mladí nech sa dajú dokopy a idú kandidovať; 

-          A. Durányová – prečo ľudia nehovoria aj o lese, o problémoch v tejto oblasti, ale stále len o Štrkopieskoch;-           

-          ing. Lizák páči sa mu správa lesného hospodára; keďže na Štrkopieskoch sa predal len majetok, 20 percentný podiel nám zostáva a firma sa nezrušila a z tohto predaja by mal niečo dostať aj urbár; čo s pozemkami v Tatrách – cca 4 milióny by mal z ich predaja dostať aj urbár; čo vlastne majú ľudia z ťažby štrku na Štrkopieskoch a čo s čiernymi ťažbami a podobne; trebalo podať trestné oznámenie za zlú správu majetku; nesúhlasí so zmenami v spoločenskej zmluve PSU – malo sa to zverejniť včas na pripomienkovanie;-           

-          ing. Ján Hudák – hovoril o tom, že na mimoriadnom VZ sme hovorili o problémoch na Štrkopieskoch a nie je pravda, že sme nič nerobili a neriešili, nakoľko sú dokumenty a návrhy na zmeny a nesúhlasili sme so všetkým, čo bolo na VZ Štrkopieskov prejednávané; a čo sa týka dividend, stačil nesúhlas jedného zo spoločníkov a tieto sa nevyplatili; konali sme všetko, čo sme mohli a čo nám zákony dovolili; čo sa týka skrývky, sú fotky, treba sa na to spolu pozrieť a nie je pravda, že je to 30 cm;

-           -          MVDr. Hudák – ing. Lizák nemá vyrovnané všetky dlhy voči Štrkopieskom; Lizákova firma je v likvidácii a žiada ho o diskrétnosť;

   -  M. Pastrnák – súhlasí s p. Čičmancom; výbor nie je na internete, nakoľko nebol volený, ale je len poverený činnosťou v PSU; na internet chodí málo ľudí; dáva návrh na výbor z mladých ľudí, nech sa prihlásia a on im pomôže; 

-          -  p. Lazorčák – dáva podnet na lepšiu informovanosť členov urbáru na webe – dávať aj prezenčnú listinu, ako aj to kto ako na výbore hlasoval; na zasadnutí výboru by sa mohol zúčastniť hociktorý pozvany člen PSU;-           

-          p. Pavlík – vraj povedal, že M. Pastrnák si má strčiť mikrofón niekde …, ale nikto to nepočul, len on; prečo p. Omasta v roku 2016 výbor kritizoval a v roku 2017 už chválil; skrývka je len 20 cm a zmizlo asi 20 000 m3 štrku; pozemky v Tatrách – prečo výbor nesúhlasil; povedal, že Mišo klame;pozemky ste vyťažili – tie kde boli skládky a potom sa zmenila hranica a urbár zobral ľuďom pozemky a vrátil ako náhradu už vyťažené;-           

             p. P. Šerfel – koľko získame za brigády, ak budú robiť ľudia, alebo zaplatia

 - M. Pastrnák – činí to sumu cca 7 000,- € 

-          P. Šoltýs – predaj časti urbárskeho majetku na PD, družstvo malo dať písomnú žiadosť na VZ, ale táto nedošla, či by VZ nemalo schváliť tento predaj teraz bez žiadosti a žiadosť sa doručí dodatočne-           

-           ing. Jozef Hudák, CSc. - asi by to nebolo dobré – zatiaľ to nechať tak ako je 

14. Ing. Pisár predniesol návrh na uznesenie: 

-          ing. Lizák – vyňať z uznesenia zmeny v spoločenskej zmluve 

-          Pavol Šoltýs – tieto zmeny chceli ľudia, prečo teraz nesúhlasia-           

-           ing. Ján Hudák – bolo to prejednané už minule na návrh p. Horevaja p.Horevaj – hovoril ku schôdzam VZ ako aj ako budú prebiehať prípadné mimoriadne VZ 

Ing. Jozef Hudák, CSc. dal hlasovať za prijatie uznesenia – 24 hlasov sa zdržalo hlasovania a 82 hlasov bolo proti, takže uznesenie bolo prijaté.

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU  ............................................

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

                                                 

Zuzana Voščeková   ........................................

 

 

                                                  

Miroslav Riša  .................................................