Z Á P I S N I C A

 

z výročného valného zhromaždenia PSU v Batizovciach, konaného dňa 19.3.2017

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:       1. Prezentácia účastníkov od 13.00do 13.30 hod.

                        2. Otvorenie VZ

                        3. Voľba predsedu VZ

                        4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                        5. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

                        6. Správa o činnosti PSU za rok 2016

                        7. Správa mandátovej komisie

                        8. Správa o lesníckej činnosti za rok 2016    

                        9. Informácia o výsledkoch hospodárenia Štrkopiesky s.r.o., Batizovce za rok 2016

                        10. Správa o činnosti DR za rok 2016

11. Návrh p. Horevaja ku úprave Zmluvy PSU Batizovce

                        12. Diskusia

                        13. Uznesenie

                        14. Záver

2.-3.)

 

Schôdzu otvoril Ing. Ján Hudák, ktorý zároveň vykonal voľbu predsedu VZ, za ktorého bol

navrhnutý Ing. Jozef Hudák, CSc. a tento bol zvolený s tým, že 1 člen sa zdržal hlasovania a 1 člen bol proti. Zároveň sa prihlásil o slovo Ján Horevaj, ktorý povedal, že ako môžeme za niečo hlasovať, keď ešte nevieme, či je VZ uznášania schopné a nebola podaná správa mandátovej komisie. Ďalej vo svojom vystúpení žiadal prejednať rozpory medzi zápisnicou z VZ konaného dňa 28.10.2016 a stanovami; vzdanie sa členstva v orgánoch PSU nebolo v súlade so stanovami a zmluvou, chce to dať do programu a taktiež doporučil uvažovať o zmene Zmluvy  t.j. znížiť počet členov výboru – v diskusii. Po vysvetlení danej situácie bol upravený program tak, že bod 5 sa preložil pred bod 4 a bod 7  za bod 5.Predsedajúci VZ informoval prítomných členov o tom, že program dnešného VZ sa dopĺňa o bod: Správa o hospodárení PSU za rok 2016.Následne sa uskutočnilo hlasovanie za navrhnutý program, ktorý bol schválený, ale 75 hlasov sa zdržalo hlasovania.

 

4.)

Bola uskutočnená voľba mandátovej komisie, navrhnutí boli Samuel Štefko, Pavol Šoltýs 173 st. Ing. Rudolf Hric. Táto komisia bola zvolená s tým, že 31 hlasov bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania.

Voľba návrhovej komisie – do tejto komisie boli navrhnutí Ing. Bohuslav Pisár, MUDr. Miroslav Hudák a Ladislav Bučko. Komisia bola zvolená s tým, že 7 hlasov sa hlasovania zdržalo.

 

5.)

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Samuel Štefko, ktorý uviedol, že na dnešnom VZ je z celkového počtu 349 členov prítomných 208 členov, čo je 59,6 % a z celkového počtu hlasov 2 197 je prítomných 1 503 hlasov, čo je 68,4 %, takže VVZ je uznášania schopné.

 

6.)

Za zapisovateľa bol zvolený Milan Pajerchin, proti bol jeden člen; za overovateľov zápisnice boli zvolení Ľubomír Šoltís a Zuzana Levocká 417 – proti bol jeden člen.

 

7.)

Správu o činnosti PSU za rok 2016 predniesol Michal Pastrnák. 

 

8.)

            Správu o lesníckej činnosti za rok 2016 predniesol lesný hospodár Jozef Ivan.

 

9.)

Informáciu o výsledkoch hospodárenia Štrkopieskov s.r.o. Batizovce za rok 2016 predniesol Ing.  Jozef  Hudák, CSc.

 

10.)

Správu o hospodárení PSU Batizovce za rok 2016 predniesol Ing. Ján Hudák.

 

11.)

Správu o činnosti DR PSU za rok 2016 predniesla jej predsedníčka Anna Durányová.

 

12.)

Doplnenie programu o vystúpenie Jána Horevaja, ktorý uviedol, že žiadne stanovy nenašiel, existuje len Zmluva, čo sa týka volieb, jedná sa o ods. 1, bod b až d a on tam nevidí, že nemôže byť volený nečlen do výboru, ale vraj môže byť v DR nečlen, do výboru môže byť volený zástupca aj za organizáciu, ktorá je členom; navrhuje dať do uznesenia zmenu Zmluvy, že sa mení počet členov výboru z 9 na 7; V tejto súvislosti vystúpil aj splnomocnený zástupca za Mgr. Martu Kubránovú, ktorý navrhuje doplniť Zmluvu ohľadom nečlenov v DR;

 

13.)

Diskusia:

v  Michal Pastrnák – uviedol, že na poslednom VZ žiadal ľudí, aby podali trestné oznámenie na člena výboru alebo konkrétne na neho, ktorí kradnú, resp. dostávajú neoprávnene peniaze zo Štrkopieskov; do poštových schránok boli anonymne doručované výpisy z účtu Štrkopieskov; šetrí to peňažný ústav;

v  p. Omasta – zastal sa M. Pastrnáka a vyzval ľudí, aby neobviňovali výbor ani jeho bez dôkazov, že sa inde kradne;

v  Ing. Jozef Hudák, CSc. prečítal list, ktorým niektorí členovia urbáru žiadali lesný úrad a Ministerstvo pôdohospodárstva o spravovanie nášho urbáru, nakoľko výbor stratil oprávnenie konať za urbár po VZ konanom  29.5.2016, prečítal aj jednotlivé mená podpísaných členov;

v  vysvetlil prítomným ako to bolo so zabezpečením volieb, každý člen mal možnosť aj dosť času sa prihlásiť na kandidátku do výboru aj DR, ale sa prihlásilo veľmi málo a nedalo sa voliť ani na mimoriadnom VZ dňa 28.10.2016, nakoľko VZ nebolo uznášania schopné a poverilo doterajší výbor spravovaním urbáru do najbližších platných volieb, nič sa tým neporušilo, boli za právnikom a aj na OÚ- lesnom  odbore;

v  p. Doležalová – v októbri nebolo VZ uznášania schopné a VZ nemohlo prijímať také rozhodnutie, aké bolo prijaté ohľadom ďalšej činnosti výboru; Štrkopiesky – máme tam podiel, ale ako to bude ďalej, keď bude treba platiť dlhy, čo to pre PSU znamená;

v  Ing. Ján Hudák odpovedal, čo znamená reštrukturalizácia

v  p. Doležalová – či bola vrátená pôžička, ktorú Štrkopieskom poskytol urbár

v  Ing. Jozef Hudák, CSc. - vysvetlil zápisnicu z 28.10.2016, bolo len v zápisnici poverenie prítomnými členmi urbáru pre výbor na spravovanie PSU, nebolo prijaté k tomu uznesenie, pôžička pre Štrkopiesky bola vrátená v plnej výške; overovatelia ju overili;

v  Ing. Lizák – bol overovateľom zápisnice a podpísal len to, čo sa prerokovalo a uviedlo v zápisnici, nebol prijatý žiadny právny podklad ani uznesenie; či bolo prijaté nejaké uznesenie alebo uvedené v zápisnici na vzdanie sa členov výboru funkcií;

v  Ing. Ján Hudák vysvetlil Ing. Lizákovi ako to bolo so vzdaním sa funkcií členov výboru, bolo to v súlade so Zmluvou aj príslušnými zákonmi, keď sa vzdá člen na VZ platí to okamžite;

v  Ing. Lizák uviedol, že prečo by to nemohlo fungovať ako doteraz, mohlo by sa vybrať na VZ, kto bude kandidovať a môžu aj členovia doterajšieho výboru; Štrkopiesky – ako to je s pozemkami vo V. Tatrách, kto a koľko vlastne zaplatil a aj my v tom máme podiel a to isté v Chorvátsku;

v  Ing. Ján Hudák uviedol, že funkcií sa vzdala aj DR; vysvetlil postúpenie pohľadávky voči Štrkopieskom firme Revmontel – Michal Faix, Gerlachov, je uzatvorená Zmluva; podpisové vzory ako štatutári majú traja členovia výboru – dvaja musia byť podpísaní vždy; ľudia sa nechcú prihlásiť do výboru – niet komu odovzdať funkcie;

v  Ing. Lizák – treba sa zamerať na majetok Štrkopieskov, aby sme neprišli v rámci reštrukturalizácie o podiel na majetku, mali by sme sa na tom podieľať všetci členovia; nesúhlasí s ďalším záberom pôdy, pokiaľ bude zlá spoločenská zmluva vo firme, táto nebude nikdy fungovať normálne; treba uvažovať o tom, ako budeme do budúcna riešiť stratu urbáru;

v  na Štrkopieskoch sa prešustrovalo veľa peňazí – treba to riešiť;

v  Ján Horevaj – ako mohlo VZ na schôdzi, ktorá nebola uznášania schopná a výbor nebol zvolený poveriť výbor ďalšou činnosťou a spravovaním urbáru, čo s tým ďalej, výboru skončil mandát a nemal ďalej robiť;

v  Ing. Jozef Hudák, CSc. - VZ dňa 29.5.2016 poverilo výbor spravovaním urbáru do najbližších platných volieb; 28.10.2016 sa voľby nekonali – VZ nebolo uznášania schopné a neprijalo uznesenie, takže platí uznesenie z 29.5.2016; po prejednaní s právnikom to bolo potvrdené;

v  Ing. Lizák rozprával o tom, že jeho právnik povedal, že čo bolo na VZ 29.5.2016 je platné;

v  Mgr. Kubranová – v zastúpení splnomocnený zástupca – navrhol prijať uznesenie, aby výbor pracoval do najbližších volieb tak ako doteraz;

v  následným hlasovaním bolo toto schválené s tým, že proti boli 3 hlasy a 94 hlasov sa hlasovania zdržalo;

v  V. Čižmár – navrhol úpravu Zmluvy v tom zmysle, aby sa predišlo patovej situácii, riešiť to tak, že ak nebudú príslušné uznesenia prijaté na dvoch VZ na tretej sa bude hlasovať tými hlasmi, ktoré budú prítomné a rozhodne ich nadpolovičná väčšina;

v  K. Pavlík – nie je spokojný s odpoveďou výboru na jeho otázky a nie všetci ľudia si tieto odpovede prečítali na internete; nekonal skôr preto, lebo predtým nemal potrebné podklady; vraj sa mal opýtať Ing. Bojňanského, ale ten je na Štrkopieskoch a on je členom urbáru, chce odpoveď od urbáru; predseda a podpredseda podpísali Zmluvu na skrývku vo výške 1,9 metra, čo nie je normálne;

v  Ing. Jozef Hudák, CSc. odpovedal p. Pavlíkovi, že sa to opätovne prerieši

v  K. Pavlík – nedostatočná odpoveď na pozemky vo V. Tatrách, že vraj výbor nedisponoval potrebnými podkladmi;

v  Ing. Jozef Hudák, CSc. odpovedal, že ak p. Pavlík mal informácie tak mal konať skôr

v  p. Pavlík – kde sú milióny a nie sú ani pozemky

v  Ing. Ján Hudák – o týchto veciach sa hovorilo na mnohých VZ Štrkopieskov a urbár to pripomienkoval, existuje o tom evidencia a je to aj v Zmluvách a sú aj súdne rozhodnutia na niektoré veci;

v  p. Pavlík – hovoril o súkromných pozemkoch, p.č.1406, vraj má SPF, čo s pozemkami resp. náhradami za ťažbu na čierno, seklo sa s tým; odvolal sa na čl. 5, odst. 4 pís. g) podľa ktorého ak urbár získal výnos resp. mal zisk z vyťaženého štrku zo súkromných pozemkov, ktoré prešli na urbár, mal tieto peniaze rozdeliť týmto vlastníkom, žiadal hlasovať, aby bolo toto vyplatené z urbáru týmto ľuďom, jedná sa o cca 38 000,- €;

v  Ján Horevaj – treba riešiť výrub dreva z dôvodu potreby letiska, či by nebolo dobré ho dať vyrúbať Rómom;

v  Ing. Jozef Hudák, CSc. - nie je to zlý nápad, výbor sa tým bude zaoberať

 

14.)

            Schválenie uznesenia

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Pisár predložil návrh na uznesenie, aj s prednesenými pripomienkami a tento bol schválený s tým, že 73 hlasov sa zdržalo hlasovania.

 

15.)

            Záver

 

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť na VZ a za aktívny prístup v diskusii. Konštatoval, že výbor PSU sa bude na svojich zasadnutiach zaoberať prednesenými diskusnými príspevkami.

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU   ............................................

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

 

 

    ......................................................                        ....................................................

 

         Zuzana Levocká č. 417:                                               Ľubomír Šoltís: