Z á p i s n i c a

 

 

z Valného zhromaždenia PSU v Batizovciach, konaného dňa 28.10.2016 v sále KD Batizovce

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:        1. Prezentácia od 17.00.hod. do 17.30 hod.

                        2. Otvorenie VZ

                        3. Voľba predsedu VZ

                        4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                        5. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

                        6. Voľba volebnej komisie

                        7. Správa mandátovej komisie

8.Voľby do výboru PSU a dozornej rady PSU                         

9. Záver

 

 

K bodu 2:   VZ otvoril ing. Ján Hudák.

 

K bodu:3:  Voľbu predsedu VZ uskutočnil ing. Ján Hudák s tým, že za predsedu VZ bol zvolený ing. Jozef Hudák, CSc.;

 

 Pri odsúhlasovaní programu VZ sa o slovo prihlásil pán Vladimír Čižmár a pýtal sa na diskusiu a predsedajúci VZ mu odpovedal, že diskutovať sa môže len ohľadom volieb a dal hlasovať, kto je za diskusiu. Väčšina  prítomných členov bola za. Do programu bola zaradená diskusia za bod 8 a následne bol program VZ schválený.

 

K bodu 4: Za zapisovateľa bol schválený Milan Pajerchin s tým, že jeden člen sa zdržal hlasovania;

 

K bodu 5: Za overovateľov zápisnice boli schválení Ing. František Lizák a Zuzana Levocká č. 417;

 

K bodu 6: Do mandátovej komisie boli schválení: Samuel Štefko, predseda

                                                                                   Ing. Miroslav Šerfel, člen

                                                                                   Ing. Rudolf Hric, člen

  

               Do návrhovej komisie boli schválení:       Ing. Bohuslav Pisár, predseda

                                                                                  MUDr. Miroslav Hudák

                                                                                  Ladislav Bučko

 

K bodu 7: Voľba volebnej komisie nebola

 

K bodu 8:Predseda mandátovej komisie p. Štefko predniesol správu tejto komisie, v ktorej konštatoval, že z celkového počtu hlasov 2 197 je na dnešnom VZ prítomných 896 hlasov, čo je 40,78 %, čiže dnešné Valné zhromaždenie nie je uznášania schopné.

 

K bodu 9:Voľby sa nekonali. Predseda VZ predniesol návrh kandidátov do výboru PSU a DR PSU, ktorí sa nahlásili do 21.10.2016,tak ako to bolo oznámené listom všetkým členom PSU.

 

Návrh kandidátky do výboru PSU-

Karol Pavlik

Rastislav Zbell

Ing. Augustín Bojňanský

Marek Mlynský

Vladimír Čižmár

 

Poslední dvaja menovaní - pán Mlynský a pán Čižmár nesplnili podmienky zákona 97/2013 a §13 – nie sú členmi PSU – a tak boli z kandidátky vyradení.

 

Návrh kandidátky DR PSU –

                     Ing. František Lizák, nie je člen PSU, navrhnutý hospodárskou radov RK cirkvi.

                     Ladislav Balogh, nie je člen PSU, navrhnutý p. Horevajom.

 

Podľa stanov PSU, do DR môže byť zvolený aj kandidát, ktorí nie je členom PSU.

 

Keďže do kandidátky za člena výboru boli prihlásení iba traja kandidáti a podľa stanov PSU má mať výbor 9 členov, a naviac podľa správy mandátovej komisie VZ nebolo uznášania  schopné, voľby nebolo možné uskutočniť.

Podobná situácia bola aj pri voľbách do DR, keďže podľa stanov PSU má mať DR 3 členov, z ktorých jeden môže byť aj nečlenom. Z uvedeného dôvodu – prihlásení boli iba dvaja kandidáti, voľby sa neuskutočnili.

 

Diskusia.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

 

K bodu 10:Záver

 

Predseda VZ konštatoval, že voľby do výboru PSU a DR PSU sa neuskutočnili z dôvodov uvedených v bode 8.

Oznámil, že vzhľadom na vzniknutú situáciu platí uznesenie č.4 z VZ 29.5.2016 –

-        VZ poveruje spravovaním PSU v Batizovciach členov doterajšieho výboru do najbližších platných volieb. Súčasne poveruje výkonom činnosti DR p.Bučka L, Duranyovú A., a MUDr. Hudáka M., takisto do najbližších platných volieb.

(Termín do 5mesiacov od 29.5.2016 z uznesenia č.4 z VZ 29.5.2016,týmto stráca opodstatnenie)

 

 Na záver ing. Jozef Hudák, CSc., predsedajúci VZ, poďakoval prítomným za účasť a Valné zhromaždenie ukončil.

 

Zapísal: Milan Pajerchin                      Overovatelia zápisnice: Ing. František Lizák

       tajomník PSU                                                                                                           

                                                                                                  ........................................

 

............................................

                                                                                                  ........................................

                                                                                                  Zuzana Levocká č. 417