Uznesenie z VZ PSU v Batizovciach, konaného dňa 29.5.2016

 

 

1. Valné zhromaždenie volí za predsedu VZ ing. Jozefa Hudáka, CSc.

 

2. Valné zhromaždenie schvaľuje:

 

a)      overovateľov zápisnice:         Zuzana Levocká č. 417

                                                    Dáša Rišová – Košice

 

b)      zapisovateľa:                          Milan Pajerchin

 

c)      návrhovú komisiu:                 Ing. Bohuslav Pisár – predseda

                                                           MUDr. Miroslav Hudák – člen

                                                           Ladislav Bučko – člen

 

d)     mandátovú komisiu:                    Samuel Štefko – predseda

                                                           Ing. Miroslav Šerfel – člen

                                                           Ing. Miroslav Fáber – člen

 

e)      správu o činnosti PSU v Batizovciach za rok 2015

 

f)       správu o lesníckej činnosti PSU v Batizovciach za rok 2015

 

g)      Správa o hospodárení PSU v Batizovciach a rozdelení zisku za rok 2015

 

h)       účtovnú závierku PSU v Batizovciach za rok 2015 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom 19 935 € po zdanení (zisk).

 

ch) vyplatenie podielov – dividendy - zo zisku z hospodárenia za rok 2015 spoločníkom PSU v Batizovciach vo výške 1,0 € na jeden vlastnícky podiel v celkovej sume 19 920,0 €. Zostávajúca časť 15 € bude preúčtovaná na nerozdelený zisk v roku 2016.

 

3. Valné zhromaždenie berie na vedomie:

 

a)      správu mandátovej komisie

 

b)       informáciu o výsledkoch hospodárenia Štrkopieskov, s.r.o. Batizovce

 

c)      nepredloženie správy DR o svojej činnosti za rok 2015

 

4. Valné zhromaždenie poveruje spravovaním PSU v Batizovciach členov doterajšieho výboru do najbližších platných volieb v termíne do piatich mesiacov od 29.5.2016. Súčasne poveruje výkonom činnosti DR p. Ladislava Bučku, Annu Durányovú č. 229 a MUDr. Miroslava Hudáka taktiež v termíne do piatich mesiacov od 29.5.2016.

 

5. Valné zhromaždenie splnomocňuje výbor PSU rokovať so ŠOP SR o nájomnej zmluve ohľadom zonácie TANAPu – prírodná rezervácia Mraznica – s tým, že sa do predmetnej zmluvy zapracujú pripomienky PSU v Batizovciach.

 

6. Valné zhromaždenie ukladá výboru PSU zverejňovať zápis zo svojho každého zasadnutia výboru na webovej stránke PSU. Prístup k týmto interným informáciám bude chránený samostatným heslom, ktoré si môže vyžiadať každý člen urbáru oproti podpisu v kancelárii PSU v Batizovciach.

 

7. Valné zhromaždenie doporučuje výboru PSU navrhnúť – vypracovať prijatie dohody o spolu- práci, spoločníkov dodržiavaním ktorej by sa dosiahlo zabezpečenie prijímania takých riešení problémov v obchodnej spoločnosti Štrkopiesky s.r.o., ktoré by boli v súlade so záujmami spoločníkov s cieľom dosiahnuť konsolidáciu spoločnosti. Zároveň VZ doporučuje výboru PSU opätovne iniciovať zmeny v spoločenskej zmluve tak, aby táto vyhovovala požiadavkám, ktoré sú kladené na štandardnú spoločenskú zmluvu.    

 

 

 

 

 

V Batizovciach dňa 29.05.2016

 

 

 

Návrhová komisia:                     Ing. Bohuslav Pisár   …...............................

 

 

                                               MUDr. Miroslav Hudák ….........................

 

 

 

                                               Ladislav Bučko …......................................