Z Á P I S N I C A

 

z výročného valného zhromaždenia PSU v Batizovciach, konaného dňa 29.5.2016

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:         1. Prezentácia účastníkov od 13.00do 13.30 hod.

                        2. Otvorenie VZ

                        3. Voľba predsedu VZ

                        4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                        5. Voľba mandátovej komisie

                        6. Voľba návrhovej komisie

                        7. Voľba volebnej komisie

                        8. Správa o činnosti PSU za rok 2015

                        9. Správa mandátovej komisie

                      10. Správa o lesníckej činnosti za rok 2015   

                      11. Informácia o hospodárení PSU, rozdelení zisku za rok 2015

                      12. Informácia o výsledkoch hospodárenia Štrkopiesky s.r.o., Batizovce 

                      13. Správa o činnosti DR

                      14. Informácia o zmluve so ŠOP SR (Prírodná rezervácia Mraznica)

                      15. Schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2015

                      16. Schválenie preúčtovania nerozdeleného zisku s nerozdelenou stratou z minulých

                             období

                      17. Schválenie príspevku 5,- € na účastníka tohto VZ

                      18. Voľby do výboru PSU a DR

                      19. Diskusia

                      20. Uznesenie

                      21. Záver

 

2. Schôdzu otvoril ing. Ján Hudák, ktorý zároveň vykonal voľbu predsedu VZ, za ktorého bol

navrhnutý ing. Jozef Hudák, CSc. a tento bol jednomyseľne schválený.

 

3. Zvolený predseda VZ, ing. Jozef Hudák, CSc. predniesol návrh nového programu VZ, ktorý sa

mení z dôvodu, že voľby nového výboru sa nebudú konať, nakoľko je prihlásených málo kandidátov, malo by byť najmenej 12 aj s DR a celkovo bolo 9. Predseda VZ oboznámil prítomných

s menami kandidátov a to: Ing. Augustín Bojňanský, Karol Pavlík, Ing. Rastislav Fáber, Michal

Šerfel, Anna Durányová 229, MUDr. Miroslav Hudák, Ladislav Bučko, Rastislav Zbell, Jaroslav Kuzmík. Program bol jednomyseľne schválený.

 

4. Za zapisovateľa bol zvolený Milan Pajerchin a za overovateľov zápisnice Zuzana Levocká 417

a Dáša Rišová, Košice.

 

5.Mandátová komisia bola zvolená jednomyseľne:

    Predseda: Samuel Štefko

    Členovia: Ing. Miroslav Šerfel

                     Ing. Miroslav Fáber

 

6. Návrhová komisia bola zvolená jednomyseľne:

    Predseda: Ing. Bohuslav Pisár

    Členovia: MUDr. Miroslav Hudák ,Ladislav Bučko

                     

7. Tento bod bol z programu vypustený z dôvodu nekonania volieb.

 

8. Správu o činnosti PSU za rok 2015 predniesol Michal Pastrnák, ktorý v závere správy

kritizoval činnosť niektorých členov urbáru, najmä čo sa týka ohovárania jeho osoby.

 

9. Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda pán Štefko, ktorý konštatoval, že VZ je

uznášania schopné, keď z celkového počtu 2 152 hlasov je prítomných 1 405 hlasov, čo je 66,4%.

 

Následne predseda VZ ing. Jozef Hudák, CSc.oboznámil členov urbáru, že zostávajúci členovia

výboru t.j. ing. Jozef Hudák, CSc., Milan Pajerchin, ing. Miroslav Šerfel, Pavol Šoltýs, Samuel

Štefko, ing. Bohuslav Pisár, ing. Rudolf Hric a členka DR Anna Zbellová sa vzdávajú svojich funkcií vo výbore PSU a navrhol na schválenie nasledovné uznesenie:

 

Valné zhromaždenie poveruje spravovaním PSU v Batizovciach členov doterajšieho výboru do najbližších platných volieb v termíne do piatich mesiacov od 29.5.2016. Súčasne poveruje výkonom činnosti DR p. Ladislava Bučka, Annu Durányovú 229 a MUDr. Miroslava Hudáka taktiež v termíne do piatich mesiacov od 29.5.2016.

 Uznesenie bolo schválené s tým, že 7 hlasov bolo proti a  5  hlasov sa zdržalo hlasovania.

 

10. Správu o lesníckej činnosti predniesol lesný hospodár pán Jozef Ivan, ktorý poukázal najmä na

problémy pri zalesňovaní lesa, bolo by potrebné, aby sa do tejto činnosti zapojilo viac členov urbáru

v rámci odrábania brigád.

 

11.  Informáciu o hospodárení PSU a rozdelení zisku za rok 2015 predniesol ing. Ján Hudák s tým,

že dividendy za rok 2015 výbor navrhuje vo výške 1,- €/podiel t.j. celkom 19 920,- €. Uzávierka aj návrh na vyplatenie dividend boli schválené, ale 73 hlasov sa zdržalo hlasovania.

 

12. Informáciu o hospodárení firmy Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce predniesol Michal Pastrnák, konateľ spoločnosti za urbár, ktorý uviedol, že za rok 2015 bol vo firme dosiahnutý zisk po zdanení vo výške 85 819,- €.

 

13. Správa o činnosti DR nebola na rokovanie VZ predložená.

 

14. Informácia o  návrhu zmluvy so ŠOP SR (prírodná rezervácia Mraznica)  ohľadom zonácie Tanapu predniesol ing. Ján Hudák. Návrh uznesenia  bol jednomyseľne schválený.

 

15. Podiely na zisku boli schválené v bode č. 11.

 

16. Tento bod nebolo potrebné schvaľovať na VZ, nakoľko postačuje schválenie vo výbore PSU.

 

17. Príspevok vo výške 5,- € na účastníka tohto VZ bol schválený jednomyseľne.

 

18. Tento bod nebol splnený, nakoľko voľby do výboru sa nekonali z vyššie spomínaných dôvodov.

 

19. Diskusia:

 

ing. Jozef Hudák, CSc. - stanovisko Pozemkového úradu o komasácii – došla odpoveď – je na urbáre k nahliadnutiu a kto chce, môže si to prečítať aj tu na VZ, odpoveď je v tom zmysle, že

sceľovanie pozemkov bolo vykonané podľa zákona;

 

p. Doležalová – či je možné, aby činnosť výboru bola kontrolovaná aj inak, nielen na VZ, či nemôže byť aj cez internet; či je dobré byť členom v spoločnosti Štrkopiesky, lebo si tam pripadáme

ako rukojemníci; jednania z výborov uverejňovať na internete, aký je na PSU právnik;

 

ing. Jozef Hudák, CSc. - treba zvážiť, či je dobrý nápad uverejňovať materiály z výborov na internete, budeme riešiť; čo sa týka spoločenskej zmluvy Štrkopieskov je len na dobrej vôli spoločníkov, aby túto zmenili;

 

ing. Ján Hudák – mohli by sa uverejňovať informácie na webe a zaheslovať, každý by obdržal heslo, spoločenská zmluva je fakt neprestrieľná – záleží len a len na spoločníkoch, ktorí sa však nevedia dohodnúť;

 

Mgr. Michal Riša – oceňuje vecnosť správ, nesúhlasí, že sa výbor vzdal, mal by zostať do konca volebného obdobia; myslí si, že by sa mal nájsť spôsob ako spoločenskú zmluvu zmeniť, urbár by sa mal zaoberať hlavne lesom a nie štrkami; nech výbor po porade s právnikom navrhne riešenie;

 

ing. Lizák – potvrdil, že spoločenská zmluva na Štrkopieskoch sa zmeniť nedá; obec neodsúhlasila zmenu územného plánu, pokiaľ sa nezmení táto spoločenská zmluva; vidí problém v predaji pozemkov vo V. Tatrách – nech sa ľudia nedajú obabrať; nech sa založí nová spoločnosť – urbár má právo ťažiť, netreba sa nechať uspať taktikou Štrkopieskov, urbár ako spoločník má niečo robiť, on ako poslanec nebude súhlasiť s ďalšou ťažbou; je treba dať dohromady tých, ktorí by mali záujem

na novej spoločnosti, trebárs aj obec a začať ťažiť sami a na čelo dať nejakého iného odborníka;

 

Jaroslav Kuzmík – súhlasí s ing. Lizákom, navrhuje odpredať podiely urbáru na Štrkopieskoch, ak sa zmluva nedá nijako zmeniť;

 

Vladimír Čižmár – nie je štandardné, aby sa ľudia dozvedeli v deň volieb, kto kandiduje a koho majú voliť – treba to oznámiť skôr;

 

Karol Pavlík – pracoval na Štrkopieskoch veľa rokov a mal prístup k všetkým dokladom, prečo urbár podpísal ťažbu štrku na Predrároch a skrývku vo výške dvoch metrov, kde je tá zem, kde je

vyťažený štrk a peniaze za neho; kto podpísal predaj pozemkov v Tatrách za 20 mil. Sk a aká je ich

hodnota teraz; kto podpísal kúpu zariadenia v Chorvátsku za 6 mil. Sk a predať sa chce za polovicu;

kríza v máji bola urobená umele; hovoril o svojich osobných problémoch s firmou – prepúšťanie pracovníkov; upozornil na preťaženie áut – technické problémy, nič sa neriešilo; kúpa osobných áut-MVDr. Jozef Hudák? Faktúra za autobus od Agrostavu na 115 tisíc €, ktorý vozil pár ľudí, je to prehnaná suma a zasa to nikto neriešil, ani urbár; Chorvátsko – ing. Pekarčíkova povedala, že na vine je Pavlík a pritom on vozil jej pracovníkov na rekonštrukciu; nelegálna ťažba – prečo Pastrnák nepovedal ľuďom, že sa ťažilo na čierno a za koľko – jemu to povedal pán Janík; ja som vybavil peniaze ľuďom; ako sa vlastne platí za štrk, za tonu a koľko, 2,- € za m3 je veľmi málo – prečo súkromné pozemky prešli na urbár a peniaze nie sú ani na urbáre a nemajú ich ani súkromné osoby;

zoznam vlastníkov sa dal zistiť u p. Janíka; hovoril o C parcelách s porovnaním na E parcely; prečo sa ceny menili, keď predtým bolo viac a teraz je len 2,- €; pýtal sa, či majú všetci ľudia podpísané

dohody, či sa ľudia boli pozrieť na svoje pozemky, asi ani jeden; navrhuje uznesenie, aby výbor začal jednanie so Štrkopieskami ohľadom výšky ceny za čiernu ťažbu, tvrdí, že existuje doklad o výške ceny od banského úradu; prečo Pastrnák nedal zamerať neoprávnené skládky na súkromných pozemkoch a čierna ťažba bola hlbšia, ako sa uvádza a bolo za ňu vyplatené; zamerali to iní ľudia a keď to porovnal so svojimi údajmi nič mu nesedelo a prečo to výbor ľuďom nepovedal; a prečo doposiaľ Štrkopiesky nič nezaplatili;

 

ing. Jozef Hudák, CSc. - nech p. Pavlík podá trestné oznámenie na vinníka, ak o ňom vie – asi na

Štrkopiesky – na vyriešenie danej situácie; nie je pravda, že nebolo nič zaplatené, lebo v piatok bolo poukázané na účet 9 000,- €;

p. Pavlík – mali sa prevažovať autá – hovoril konkrétne k problémom s vážením, že ináč sa píše, ako odváži;

Michal Pastrnák – súkromníkom a ani súkromné veci on nebude vybavovať, nech ľudia sami žiadajú nápravu; ing. Bojňanský podal trestné oznámenie na autobus, ale nebolo uznané;

 

Zuzana Rakytová – má pozemok na Predrároch a nevie o tom, že sa tam ťažilo, ako to je, či aj na ich pozemkoch;

 

ing. Jozef Hudák, CSc. - zatiaľ sa tam neťažilo a ani sa nebude

 

Karol Pavlík – ľudia sú členmi urbáru tak prečo im p. Pastrnák nepomáha

 

Anna Lihanová – prečo sa p. Pastrnák nechce o ľudí starať, keď má ich dôveru

 

Jaroslav Kuzmík – navrhuje hlasovať o odpredaji podielov urbáru v Štrkopieskoch, myslí si, že potom by už bol kľud a výbor by sa mohol viac venovať inej činnosti;

 

ing. Jozef Hudák, CSc. - dal hlasovať, kto je odpredaj podielov urbáru v spoločnosti Štrkopiesky a toto nebolo schválené, nakoľko väčšina členov bola proti predaju;

 

p. Doležalová – súhlasí s p. Kuzmíkom, za takejto situácie je zbytočne zostávať vo firme ako spoločník;

 

Pavol Omasta – uviedol, že v roku 2008 chránil náš spoločný majetok a čo sa to deje teraz, keď sa všade kradne, ľudia by sa mali spamätať; bol s MVDr. Hudákom na okrese a zisťovali, čo sa dialo;

všetci členovia sú spoluzodpovední, aj p. Pavlík, nielen členovia výboru.

 

Ing. Jozef Hudák, CSc. dal hlasovať, kto je za ukončenie diskusie a jeden člen sa zdržal hlasovania.

 

20. V tomto bode predseda návrhovej komisie ing. Pisár predniesol návrh na uznesenie, prijatí ktorého dal hlasovať predsedajúci VZ s tým, že dvaja členovia sa hlasovania zdržali.

 

21. Na záver ing. Jozef Hudák, Csc. poďakoval prítomným za účasť na dnešnom VZ, poprial im veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov a VZ ukončil.

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

 

 

…......................................................                        …........................................................

Zuzana Levocká 417                                                             Dáša Rišová, Košice