Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce vzniklo dňa 19. decembra 1990 ako Združenie bývalých urbarialistov Batizovce, ktoré bolo zaregistrované na Ministerstve  vnútra SR dňa 09.júla 1991, toho času malo 281 členov. Toto združenie sa 20. marca 1995 zapísalo do evidencie OÚ v Batizovciach pod názvom Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce pod.č.203/95.

Dňa 28. februára 1996 bolo spoločenstvo zapísané na Obvodnom úrade vo Svite pod názvom Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce pod č.j. 5/1996. Do registra pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity sme boli zapísaný  na LÚ Poprad 21. septembra 2001 pod č. j. 1162/01-Ing.CJ.  

Do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou sa zapísalo 20.04.2009 na LÚ Poprad pod Č.j.:2009/1278/255-Gm, pod názvom Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach.

Spoločenstvo hospodári na lesoch a pasienkoch tvoriacich nehnuteľnosť vo vlastníctve 350 podielnikov na výmere 695 ha 1378m2. Celková výmera je v štyroch k. ú.  Batizovce, Starý Smokovec, Svit, Spišská Teplica. Hlavnou činnosťou pozemkového spoločenstva  je hospodáriť  na lesnom pôdnom fonde v zmysle platných lesných hospodárskych plánov a pri dodržaní všetkých predpisov lesníckej legislatívy.

Hlavým podnikateľským zámerom je optimálne využívanie produkčných schopností lesa - osobitne ťažbových možností so zámerom vytvoriť dostatok finančných zdrojov na krytie nákladov a  zabezpečenie pestovnej i ostatnej lesnej činnosti.