Z Á P I S N I C A

 

z valného zhromaždenia PSU v Batizovciach, konaného dňa 30.4.2023

 

Miesto konania:  Sála Kulturného domu v Batizovciach

Čas konania:      13.30 hod.

Prítomní:         podľa prezenčnej listiny

 

Program:       1. Prezentácia účastníkov od 13.00 hod. do 13.30 hod.

                        2. Otvorenie VZ

                        3. Voľba predsedu VZ

                        4. Voľba zapisovateľa, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                        5. Plnenie uznesení s posledného VZ z roku 2022

                        6. Správa o činnosti výboru PSU za rok 2022

                        7. Správa mandátovej komisie

                        8. Správa o hospodárení za rok 2022, schválenie účtovnej závierky za rok 2022

                        9. Správa o činnosti DR za rok 2022

                      10. Správa OLH o lesníckej činnosti za rok 2022     

                      11. Diskusia

                      12. Uznesenie z VZ

                      13. Záver

 

2. Schôdzu otvoril podpredseda PSU Ing. Ján Hudák.

3. Ing. Ján Hudák vykonal voľbu predsedu VZ, za ktorého bol navrhnutý Ing. Jozef Hudák, CSc.

a tento bol zvolený jednomyseľne.

4. Za zapisovateľa bol navrhnutý Milan Pajerchin.

    Mandátová komisia bola navrhnutá v zložení: Samuel Štefko – predseda, Ing. Miroslav Šerfel -

                                                                               člen, Pavol Šoltýs – člen

    Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení: Mgr. Michal Riša – predseda, Ján Horevaj – člen,

                                                                            Stanislav Handzuš – člen

 

   Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ján Handzuš a Ján Horevaj

 

Tieto orgány boli schválené jednomyseľne.

 

Predseda VZ oboznámil prítomných s navrhnutým programom na dnešné VZ, ku ktorému neboli žiadne pripomienky.

 

5. S plnením uznesení z posledného VZ oboznámil prítomných predseda PSU Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

6. Správu o činnosti výboru PSU za rok 2022 predniesol predseda PSU Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

- 2 -

 

7. Správu mandátovej komisie predniesol Samuel Štefko a konštatoval, že na VZ je z celkového počtu 2004 hlasov prítomných 1017 hlasov, čo je účasť na 55,7 % a dnešné VZ je uznášania schopné.

 

8. Správu o hospodárení za rok 2022, informáciu o  účtovnej závierky za rok 2022 predniesol     Ing. Ján Hudák, podpredseda PSU.

 Následne dal hlasovať za účtovnú závierku za rok 2022, za bolo 1111 hlasov, 6 hlasov sa zdržalo – p. Lazorčáková to zdôvodnila tým, že na našej webovej stránke sa nemôže dočítať o výsledkoch hospodárenia urbáru;

Ing. Ján Hudák dal hlasovať za preúčtovanie dosiahnutého zisku za rok 2022 vo výške 4 036,14 € na účet nerozdeleného zisku minulých rokov – toto bolo jednomyseľne schválené.

 

9. Správu o činnosti DR PSU za rok 2022 predniesla predsedníčka DR , p. Durányová.

 

10. Správu o lesníckej činnosti za rok 2022 predniesol OLH PSU p. Ivan.

 

11. D i s k u s i a:

-         starosta obce Batizovce JUDr. Bodnár pozdravil VZ; upozornil na vznik nelegálnych skládok a problémy s ich odstraňovaním, pri zistení takejto skládky to treba oznámiť na OcÚ v Batizovciach alebo priamo na políciu, prípadne na urbár; čo sa týka náučno-turistického chodníka boli vybudované štyri tabule s posedením, nebolo to treba schvaľovať, išlo to cez VÚC Prešovský kraj; medzi obcami Batizovce a Gerlachov a má vybudovať cyklochodník, na toto treba schvaľovacie konanie, dokumentácia je vypracovaná;

-         Ing. Lizák – aké sú to dotácie od plynárov, čo to je SPP

-         predseda vysvetlil, že sa jedná o podporu na výsadbu sadeníc od Slovenského plynárenského priemyslu

-         Ing. Lizák – prečo je pokles na majetku

-         predseda – jedná sa o odpisy majetku

-         Ing. Lizák – máme prejsť do 3. stupňa ochrany, čo to obnáša pre urbár

-         predseda – je to stanovené štátom, sú to časti niektorých vybraných parciel – ochrana biotopov – územie európskeho významu napr. zákaz pohybu vozidiel, je za to náhrada od štátu za obmedzenie hospodárenia, v prípade zaradenia vybraných parciel bude potrebné spracovať žiadosť o finančnú náhradu od štátu na ministerstvo životného prostredia

-         Ing. Lizák – dáva návrh súhlasiť s tými pozemkami, ktoré nie sú pre nás významné a s ostatnými nesúhlasiť

-         Ing. Ján Hudák – dovysvetlil význam tohto rozhodnutia z EÚ

-         starosta – doporučil riešiť túto situáciu opatrne, už sa s tým stretol

-         Ing. Lizák – dal iný návrh a to nesúhlasiť s nijakými parcelami

-         predseda – bez súhlasu VZ nebude výbor robiť nič, dáme to do uznesenia

-         p. Žoldáková – žiadala vysvetliť bližšie ako je to s podielovými fondami, čoho sa to týka

-         Ing. Ján Hudák – máme to cez Slovenskú sporiteľňu, ktorá investuje naše peniaze v nerizikových fondoch – je to 100 000,- €, vyúčtovanie je k 30.6. takže zatiaľ nevieme výsledok, ale podľa posledných prognóz sa tento vklad je v pluse; sú to peniaze vedené v našom účtovníctve

 

 

- 3 -

 

 

-         predseda odpovedal, že peniaze sú potrebné hlavne na zabezpečenie hospodárskej činnosti urbáru aj v budúcom období a momentálne nie je vhodné obdobie na vyplatenie dividend

-         Ing. Ján Hudák – momentálne peniaze vo fondoch sú termínovo viazané, zatiaľ sa použiť nedajú, ale v budúcnosti je to bude možné

 

12. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Michal Riša.

 

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie, v ktorom nesúhlasí so zaradením vybraných parciel  lokality SKUEV 0307 Tatry a SKUEV 0309 Poprad do národného zoznamu území  európskeho významu podľa zákona 543/2002,Z.z. §27,ods.3 a  doporučenia Ministerstva životného prostredia SR.

Za toto uznesenie hlasovalo 1111 hlasov, 6 hlasov sa zdržal.

 

Ostatné body uznesenia boli prijaté jednomyseľne.

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU

 

Overovatelia zápisnice:

 

Ján Handzuš                           ….......................................

Ján Horevaj                            ….......................................